حداقل مدت زمان لازم جهت کیورینگ ، عمل آوری ، مراقبت و نگهداری از بتن

حداقل مدت زمان لازم جهت کیورینگ ، عمل آوری ، مراقبت و نگهداری از بتن
1629 1398/1/18

حداقل مدت زمان لازم جهت کیورینگ ، عمل آوری ، مراقبت و نگهداری از بتن براساس نشریه 55

مدت مراقبت به عواملی نظیر نوع سیمان، مقاومت موردنظر، نسبت سطوح نمایان به حجم، شرایط بستگی دارد. 1 آب و هوایی به هنگام ساخت و ریختن بتن و نهایتاً شرایط رویارویی نگهداری بتن در محیطی که باران نبارد، رطوبت زیاد نباشد، درجه حرارت کم باشد و بتن در تماس با خاک مرطوب قرار نگیرد، “نگهداری معمولی” تلقی میشود. در شرایط معمولی و هنگامی که دمای محیط کمتر از 10 درجه سلسیوس باشد، برای رسیدن به مقاومتهای خواسته شده و دوام مطلوب، با توجه به نوع سیمان مصرفی باید زمان عمل آوردن، حداقل برابر با ارقام زیر باشد:

ـ سیمان نوع 1( سیمان معمولی) 7 روز

ـ سیمان نوع  2 ، 14 روز

ـ سیمان نوع 3 ، 3 روز

نوع سازه نیز در تعیین مدت مراقبت دخالت دارد . ارقام زیر به عنوان راهنمای اجرا، مورد توصیه میباشد:

الف: دالها

در دالهای بتنی به علت زیاد بودن سطح نسبت به حجم بتن، تبخیر سطحی هنگام گیرش اولیه بسیار زیاد است. در صورت عدم رعایت اصول صحیح نگهداری، ترکهای ناشی از جمعشدگی پلاستیک در سطح بتن ایجاد میشود. هنگامی که بتن روی بستر خاکی ریخته میشود ، برای جلوگیری از جذب آب بتن باید سطح زیر دال قبلاً کوبیده، آماده و آبپاشی شود . مراقبت از بتن باید مطابق روشهای مندرج در این ماده و زیر نظر دستگاه نظارت صورت پذیرد. حداقل زمان مراقبت و عمل آوردن دالها چنانچه متوسط دمای روزانه بالاتر از 5 درجه سانتیگراد باشد، کمترین دو مقدار زیر است:

ـ هفت روز

ـ زمان لازم برای کسب (70 (%مقاومت فشاری یا خمشی خواسته شده، در حالی که متوسط دمای روزانه کمتر از 5 درجه سلسیوس باشد، باید مطابق مندرجات زیر بند “بتنریزی در هوای سرد”، تدابیر لازم اتخاذ گردد.

ب: اعضا و قطعات سازهای مراقبت و عمل آوردن قطعات سازهای که به روش درجا ریخته میشوند ، مانند دیوارها، ستونها، دالها و تیرها، به جز دالهایی که روی زمین ریخته میشوند و در قسمت “الف” به آنها اشاره شد، با توجه به روشهای مندرج در این بخش و زیر نظر دستگاه نظارت صورت میپذیرد . برای سطوح قائم یا سایر سطوح قالببندی شده با تأیید قبلی دستگاه نظارت، در صورت نیاز، پس از شل نمودن بستهای قالب و قبل از باز کردن آن میتوا ن سطوح بتن را خیس نمود. در صورتی که متوسط دمای محیط بالای 5 درجه سلسیوس باشد، حداقل زمان مراقبت. کمترین دو مقدار زیر است:

ـ هفت روز

ـ زمان لازم برای کسب 70 درصد مقاومت فشاری یا خمشی تعیین شده در صورتی که دمای محیط کمتر از 5 درجه سلسیوس باشد، باید نکات مندرج در قسمت “بتن ریزی در هوای سرد” ملاک عمل قرار گیرد. برای بعضی از سازههای بتنی نظیر ستونها که مقاومت 40 مگاپاسکال یا بیشتر موردنظر میباشد، باید مراقبت را تا 28 روز یا بیشتر ادامه داد.