مقایسه نتایج آزمایش کرگیری با مقاومت بتن

مقایسه نتایج آزمایش کرگیری با مقاومت بتن
1037 1399/12/16

مقایسه آزمایش کرگیری با مقاومت بتن

نتيجه مقاومت مغزه تهيه شده از بتن، مقاومت مشخصه نيست بلكه با درصدي از مقاومت مشخصه مقايسه      مي شود و ممكن است  به پذيرش سازه اي بتن منجر گردد و معناي آن انطباق بتن با رده تلقي نمي شود.

مغزه گيري از بتن و بريدن ميلگردها نشانه ضعف علمي و فني آزمايشگر و تهيه كننده مغزه است و بايد سعي شود در هنگام مغزه گيري، به ميلگردها آسيبي وارد نيايد. استفاده از وسايل ميلگردياب دراين مورد موثر است. در صورتيكه ميلگردها بريده شود بسته به اهميت منطقه مورد نظر در قطعه با توجه به نظر طراح پروژه ، بايد ترميم لازم انجام شود و پس از لخت كردن بخشي از ميلگردها با استفاده از روش اتصال جوشي، وصله مناسبي تدارك ديد و سپس باملات يا بتن مناسب و ترجيحاً انبساطي، محل را ترميم نمود.