پروژه کشت و صنعت امام خمینی

پروژه کشت و صنعت امام خمینی
1859 1395/7/3

ترمیم و بازسازی فونداسیون های الکتروموتورهای کشت و صنعت امام خمینی

در راستای این قرار داد که فیمابین مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( ژرف تابان مهر ) و کشت و صنعت امام خمینی منعقد گردیده است اقدام به ارزیابی سازه به وسیله آزمایش های غیرمخرب و ترمیم و بازسازی 62 عدد فونداسیون مربوط به کارخانه تولید شکر این کارفرما اقدام گردیده است.

از مشکلات این پروژه می توان به تخریب زیاد ، وجود لرزش و زمان کم تعمیرات  اشاره کرد.