پروژه ساختمان چاپ اوراق بهادار بانک مرکزی

پروژه ساختمان چاپ اوراق بهادار بانک مرکزی
2122 1395/11/28

پروژه ساختمان چاپ اوراق بهادار بانک مرکزی

ایجاد اپنینگ های ساختمان چاپ اوراق بهادار بانک مرکزی

براساس این قرارداد که فی مابین شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( ژرف تابان مهر ) و مجموعه چاپ اوراق بها دار در ساری منعقد گردیده اقدام به اجرای برش و ایجاد اپنینگهای مختلف برای دسترسی به کاربری های جدید در ساختمان چاپخانه به وسیله دستگاه های کرگیر و برش بتن گردیده است.