پروژه ساختمان برج سعادت آباد تهران

پروژه ساختمان برج سعادت آباد تهران
3403 1394/09/18

پروژه ساختمان برج سعادت آباد تهران 

اسکن بتن ساختمان برج سعادت آباد تهران 

براساس این قرارداد که به سفارش بخش خصوصی صورت پذیرفت ، با توجه به قدمت ساختمان و عدم در اختیار داشتن نقشه های سازه از یک سو و از سوی دیگر نیاز به تغییر کاربری و تغییرات نقشه ای،  کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران اقدام به شناسایی وضعیت و جانمایی استراکچر فلزی ساختمان  نمود.

در این عملیات تعداد ،وضعیت قرار گیری و قطر میلگرد ها  ستون و تیرها ی ساختمان به صورت غیرمخرب و با استفاده از تجهیزات اسکنر بتن اقدام گردید.