پروژه ترمیمی مخزن پتروشیمی مسجد سلیمان

پروژه ترمیمی مخزن پتروشیمی مسجد سلیمان
2498

ترمیم و آب بندی و پوشش محافظتی مخزن 5000 مترمکعبی پتروشیمی مسجد سلیمان