پروژه آب شرب هندیجان

پروژه آب شرب هندیجان
2023

ترمیم و آب بندی مخزن آب شرب هندیجان