مقاومت مشخصه بتن با عیار سیمان 350 کیلوگرم در مترمکعب

مقاومت مشخصه بتن با عیار سیمان 350 کیلوگرم در مترمکعب
2981 1397/6/1

در مورد ارتباط حداقل مقاومت فشاري سليندري بتن با عيار سيمان و نحوه مشخص كردن عيار سيمان ادعائي موارد زير به استحضار مي رسد:

1 ـ در استاندارد 6044 ايران سه انتخاب براي خريد بتن وجود دارد. در انتخاب "ج" طبق بند (4-4) خريدار حداقل عيار سيمان را مشخص مي كند و در ادامه، حداقل مقاومت فشاري مورد نظر را نيز عنوان مي نمايد به نحوي كه امكان دستيابي به آن وجود داشته باشد.

بنظر مي رسد طبق قرارداد موجود بين خريدار و فروشنده بتن آماده صرفاً عيار سيمان اعلام شده و مقاومت مورد نياز ذكر نشده است.

2 ـ كنترل عيار سيمان بتن تازه و سخت شده بسيار مشكل و پرخطا مي باشد بنابراين ارجح است كه خريد بتن براساس انتخاب "ج" صورت نگيرد زيرا امكان كنترل عيار عملاً در بيشتر موارد وجود ندارد.

بهرحال مي توان پس از نمونه گيري بتن توسط آزمايشگاه مورد توافق، نمونه مزبور را براي آزمايشگاه فني و مكانيك وزارت راه و ترابري ارسال نمود تا عيار سيمان بتن سخت شده در صورت امكان اعلام شود. آزمايشگاه هاي محدود ديگري نيز وجود دارند كه بتواند اين آزمايش را طبق استاندارد ASTM C1084 يا استاندارد 6714 ايران به انجام رسانند.

3 ـ در مورد بتن تازه، آزمايش تعيين عيار سيمان طبق استاندارد ASTM C1078  يا استاندارد 6042 ايران انجام مي شود.

4ـ پرواضح است كه مقاومت نمونه هاي آزمايشي استوانه اي بتن با عيار سيمان Kg/m3 350 از مقادير ذكر شده در نامه جنابعالي بمراتب بيشتر خواهد بود اما نمي توان مقدار دقيقي را براي آن ذكر نمود. در اين مورد مي توانيد به پرسش و پاسخ هاي مندرج در مجله شماره 39 انجمن بتن ايران (پائيز 1389) مراجعه فرمائيد تا دليل عدم ذكر مقاومت مورد انتظار از طرف اينجانب مشخص گردد. نوع سنگدانه از نظر حداكثر اندازه و شكل، دانه بندي سنگدانه ها، رواني بتن، نوع و كيفيت مقاومتي سيمان مصرفي، دماي اوليه بتن و.... از جمله عواملي است كه به تغيير جدي مقاومت ها منجر مي گردد.

5ـ با توجه به فهرست بهاي سال 88 و آئين نامه  هاي متداول كشور نمي توان با عنايت به مقاومت فشاري استوانه اي نمونه ها، مقدار سيمان مصرفي را مشخص نمود و دستورالعملي براي آن وجود ندارد.

6 ـ جنابعالي مي توانيد از فروشنده بتن بخواهيد كه دليل ادعاي خود مبني بر تحويل بتن با عيار Kg/m3 350   را طبق استاندارد 6044 مشخص نمايد تا در مراجع صالحه بتوان به آن رسيدگي نمود. بهرحال بنظر مي رسد نتوان در مراجع صالحه نيز بصورت مشخص در اين مورد اظهار نظر نمود مگر اينكه عيار سيمان طبق آزمايش هاي مذكور در بند 2 اين نامه تعيين شده باشد.

اميد است اين مشكل جاري، بتواند نحوه خريد صحيح بتن آماده را براي خريداران روشن نمايد و جنابعالي بتوانيد از طريق مراجع صالحه احقاق حق نمائيد.