علت تولید و کاربرد انواع افزودنی های بتن

علت تولید و کاربرد انواع افزودنی های بتن
958 1400/4/14

علت تولید و کاربرد انواع افزودنی های بتن

چرا روان كننده ها و فوق روان كننده هاي مختلف از نظر قدرت، قيمت، ميزان مصرف و ديرگيري و حفظ اسلامپ توليد مي شود؟ آيا نبايد با توجه به شروع به استفاده از آنها در ايران، فقط يك نوع توليد شود تا مصرف كنندگان دچار سردرگمي نشوند؟

 در ابتدا بايد گفت مصرف روان كننده ها درايران بيش از 40 سال سابقه دارد. برخي فوق روان كننده ها بيش از 30 سال است كه در ايران مصرف مي شود اما پلي كربوكسيلاتها در حدود 15 سال سابقه ورود به ايران و بيش از ده سال سابقه مصرف دارند و عدم آگاهي مصرف كنندگان نمي تواند توجيه مناسبي براي توليد و مصرف يكي از آنها باشد.

همانطور كه گفته شد قدرت، قيمت، ميزان مصرف، ديرگيري و زودگيري و روند كسب مقاومت، حفظ اسلامپ يا افت اسلامپ آنها با يكديگر متفاوت است. اگر ماده اي گران بود احتمالاً قدرت بيشتر و ميزان مصرف كمتري دارد و يا مواد ديگر نمي توانند به اندازه آن قدرت روان كنندگي يا كاهندگي آب داشته باشند. همانطور كه شوينده هاي متنوع يا شامپوهاي مختلف با خواص متفاوت و قيمت هاي گوناگون با رنگ و بوي مختلف توليد مي شود و مصرف كننده در مورد قابليت ها تناسب آنها با مو و پوست خود آنها را مورد بررسي قرار مي دهد و سليقه خود را نيز منظور مي كند و هزينه را نيز مد نظر قرارميدهد درمورد افزودنيهاي روان كننده و فوق روان كننده نيز بايد عمل نمايد. بنابراين پيشنهاد يا توصيه شما ابداً موضوعيتي ندارد.