5-3- نحوه تعيين مقاومت فشاري (نمونه استوانه اي و مكعبي) طبق استاندارد ISIRI 3206- جستجوی عبارت فوق روان کننده بتن در مشهد در سایت

5-3-	نحوه تعيين مقاومت فشاري (نمونه استوانه اي و مكعبي) طبق استاندارد ISIRI 3206- جستجوی عبارت فوق روان کننده بتن در مشهد در سایت
1238 1394/10/05

5-3- نحوه تعيين مقاومت فشاري (نمونه استوانه اي و مكعبي) طبق استاندارد ISIRI 3206- جستجوی عبارت فوق روان کننده بتن در مشهد در سایت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران

  نحوه تعيين مقاومت فشاري (نمونه استوانه اي و مكعبي) طبق استاندارد ISIRI 3206- جستجوی عبارت فوق روان کننده بتن در مشهد در سایت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران

 

 1. مقدمه

در اين استاندارد و EN وISO مي توان آزمونه استوانه اي يا مكعبي بكار برد اما ضرايب تبديلي براي آن ارائه نشده است. آزمونه استوانه اي استاندارد به قطر 150 و ارتفاع 300 ميلي متر و آزمونه مكعبي استاندارد داراي اضلاع 150 ميلي متري است.

بديهي است عمل كلاهك گذاري در اين استانداردي پيش بيني شده است هر چند اجازه بريده سائيدن  سر و ته آزمونه استوانه اي و مكعبي داده شده است و روش مرجع نيز مي باشد. همچنين حتي اجازه بريده شدن سر و ته آزمونه وجود دارد. حداكثر ضخامت لايه كلاهك گذاري به 2 درصد بعد يا قطر آزمونه محدود شده است و مقاومت مواد كلاهك گذاري نبايد كمتر از بتن آزمونه باشد.

ساير مواردي كه در مقدمه روش ASTM گفته شد در اينجا نيز صادق است.

 

 1. روش آزمايش

دستگاه آزمايش مقاومت فشاري بايد منطبق با استاندارد ISO و EN و كاليبره شده باشد.

حداقل ضخامت صفحات بارگذاري 25 ميلي متر است و صرفاً بايد مساوي يا بزرگتر از آزمونه باشد. انحراف مركز آزمونه از مركز صفحه 1 درصد قطر يا بعد آزمونه است.

سرعت بارگذاري بصورت ثابت و در محدوده Sec /MPa 1-2/0 يا Min/MPa 60-20 مي باشد و در حين آزمايش رواداري 10 درصد در سرعت اعمال بار مجاز است. به سرعت هاي پائين براي بتن هاي كم مقاومت و سرعت هاي بالا براي بتن هاي پر مقاومت توصيه شده است.

وزن نمونه با دقت 25/0 درصد بايد كنترل شود و ثبت گردد.

اگر ابعاد واقعي آزمونه در محدوده 1 درصد  ابعاد اسمي (مبنا) باشد همان سطح اسمي در محاسبات تعيين مقاومت بكار مي رود وگرنه ابعاد واقعي ملاك محاسبات خواهد بود.

 

 1. گزارش

حداكثر نيروي وارده بر سطح مبنا يا سطح واقعي نقسيم مي شود تا مقاومت فشاري آزمونه بدست آيد. نتيجه مقاومت با دقت MPa 5/0 بايد گزارش شود.

علاوه بر مشخصات آزمونه شامل شماره، محل مصرف بتن، نام پروژه، تاريخ اخذ نمونه، وزن آزمونه، شرايط عمل آوري، نوع سيمان، نسبت آب به سيمان نوع افزودني، مقاومت فشاري لازم، نوع آماده كردن سطح (سائيدن، بريدن، كلاهك گذاري و نوع آن) و نحوه شكست آزمونه گزارش مي شود.

 

 

 1. دستور العمل كلاهك گذاري آزمونه هاي استوانه اي (ناپيوسته) طبقASTM C617

 

 1. مقدمه
  1. اگر با سائيدن يا بريدن نتوان سطح صاف و همواري را تامين نمود به نحوي كه ضوابط ناهمواري تا حد 05/0 ميلي متر ارضاء نشود لازم است عمل كلاهك گذاري انجام شود. همچنين با عمل كلاهك گذاري مي توان گونيا نبودن را اصلاح كرد (انحراف زاويه اي 5/0 درجه يا حدود 3 ميلي متر در 300 ميلي متر)
  2. براي آزمونه هاي استوانه اي قالب گيري شده و يا مغزه ها ميتوان از اين دستور استفاده كرد.
  3. اگر مقاومت بتن از MPa 50 بيشتر شود كلاهك گذاري خاص ديگري بصورت ناپيوسته طبق دستور ASTM C1231 بايد بكار رود .
  4. در كلاهك گذاري با ملات گوگرد مذاب بايد دقت شود تا عمل ذوب مواد در محفظه تهويه دار خاص و يا در محيط روباز انجام شود زيرا در صورت سوختن گوگرد، گاز خفه كننده حاصل مي شود . حتي در صورت ذوب گوگرد در حالت عادي نيز بوي زننده اي حاصل مي گردد.

 

 

 

 1. سه روش كلاهك گذاري پيوسته (چسبيده) وجود دارد.

روش اول : استفاده از خمير سيمان تازه است كه براي آزمون هاي تازه قالب گيري شده  مي تواند بكار رود.

روش دوم : استفاده از ملات گچ پر مقاومت زودگير است كه براي بتن هاي سخت شده كاربرد دارد .

روش سوم : كلاهك گذاري با ملات گوگرد است كه براي بتن هاي سخت شده بكار           مي رود.

با اينكه دو روش اول، روشهاي ساده تري مي باشند اما بدلائلي روش سوم در ايران رايج تر است.

 1. كلاهك گذاري با خمير سيمان تازه
  1. بهتر است از سيمان هاي پرتلند نوع 1و2و3 استفاده شود هر چند سيمانهاي آميخته با مقاومت اوليه ميان مدت كافي نيز قابل مصرف است. خمير سيمان حاصله بايد مقاومتي بيش از مقاومت بتن داشته باشد اما بهرحال مقاومت مكعب 50 ميلي متري آن بايد بيش از 35 مگاپاسكال در سن 28 روز باشد .
  2. متوسط ضخامت خمير سيمان براي بتن هائي با مقاومت زير MPa 50 از 6 ميلي متر و حداكثر ضخامت آن از 8 ميلي متر نبايد بيشتر باشد.
  3. خمير سيمان با نسبت آب به سيمان كم بايد ساخته  شود . خمير سيمان بايد بصورت نيمه سفت و غير روان باشد و بتواند مقاومت كافي ايجاد كند . از نظر رواني براي سيمان پرتلند نوع 1 و 2 نسبت آب به سميان 32% تا 36% و براي سميانهاي پرتلند نوع 3 بين 35% تا 39% توصيه مي شود . خمير سيمان را بين 2 تا 4 ساعت قبل از مصرف مخلوط كنيد و بگذاريد كمي سفت شود و جمع شدگي خود را به انجام رساند و گرنه نتيجه كاربرد آن مطلوب نخواهد بود.

اختلاط مجدد خمير سيمان با آب ، مجاز است مشروط بر اينكه از نسبت آب به سيمان مطلوب تجاوز نكند .

 1. اجازه دهيد بتن قالب گيري شده، تا حدودي خود را بگيرد و نشست خميري خود را انجام دهد كه اين امر 2 تا 4 ساعت بطول مي انجامد. در واقع وقتي بتن قالب گيري مي شود لازمست خمير سيمان نيز ساخته شود . لايه هاي ضعيف يا آب روزده سطح قالب را پاك كنيد. سپس چانه اي از خمير سيمان را روي سطح بتن گذاشته و با يك صفحه تخت و هموار (ترجيحاً يك شيشه ضخيم) روغن زده خمير را فشرده كنيد و اين صفحه را آنقدر فشار دهيد و بچرخانيد تا صفحه به لبه قالب استوانه اي برسد و خمير اضافي بيرون بزند و هواي اضافي خارج و خمير متراكم شود . صفحه را روي قالب گذاشته و با دو گوني خيس و يك لايه نايلون آنرا بپوشانيد تا خمير سيمان سخت شود و سپس با ضربه ملايم صفحه را جدا كنيد. ( پس از 6 تا 12 ساعت بسته به نوع سيمان)
 2. اگر بتن اصلي سفت و كم آب و خشك باشد آب خمير را مكيده و سطح خمير ممكن است ترك بخورد و به بتن زيرين نچسبد . سطح چنين بتني بايد تا هنگام آزمايش بخوبي مرطوب بماند.
 3. كلاهك گذاري با ملات گچ پرمقاومت و زودگير (گچ قالب گيري و دندانسازي)
  1. ملات گچ پر مقاومت و زودگير بايد بصورت خالص و بدون هرگونه پركننده باشد و مقاومت لازم را تأمين كند. استفاده از گچ معمولي، گچ قالب گيري كم مقاومت و مخلوط گچ و سيمان براي كلاهك گذاري نامناسب است.
  2. مقاومت ملات گچ نمونه مكعبي 50 ميلي متر در ظرف 2 ساعت بايد بيش از مقاومت بتن يا حداقل 35 مگا پاسكال باشد.
  3. زمان كار با ملات گچ را مي توان با مصرف كندگير كننده افزايش داد به نحوي كه مشكلي براي كسب مقاومت به وجود نياورد.
  4. ملات گچ را روي بتن تازه اعمال كنيد و سپس آنرا در محيط مرطوب قرار دهيد. بنابراين واضح است كه اين روش فقط براي كلاهك گذاري بتن سخت شده مناسب است.
  5. نسبت آب به گچ بايد در حدي باشد كه مقاومت لازم را ايجاد كند و 45 دقيقه پس از اعمال آن صفحه كلاهك گذاري را بتوان برداشت.
  6. براي عمل كلاهك گذاري از دستگاه مخصوص كلاهك گذاري (كپينگ) استفاده     مي شود و بهرحال پس از آن بايد سطح صاف و گونيا داشته باشيم. مسلماً خمير گچ نيايد خيلي سفت باشد. نسبت آب به گچ بين 26/0 تا 3/0 توصيه مي شود.
  7. ضخامت متوسط نبايد از 6 ميليمتر و حداكثر ضخامت نبايد از 8 ميليمتر بيشتر شود (مقاومت بتن كمتر از mpa50)
  8. در ظاهر كلاهك نبايد نقص مشهود ديده شود و تا هنگام آزمايش بايد اجازه داد به مدت حداقل 2ساعت ملات گچ خود را بگيرد و خشك شود. زود گرفتن گچ موجب مي شود گاه در كلاهك گذاري ناموفق باشيم بهرحال تسريع در عمليات توصيه مي شود.

 

 1. كلاهك گذاري با ملات گوگرد مذاب
  1. گوگرد مذاب بايد حداقل 2 ساعت قبل از آزمايش مقاومت فشاري اعمال گردد و مقاومت آن بر روي مكعب 5 سانتي نبايد از mpa35 و يا از مقاومت بتن كمتر باشد. اگر مقاومت بتن بيش از mpa35 باشد تهيه ملات و بكارگيري آن بايد 16 ساعت قبل از آزمايش باشد مگر اينكه بتوان نشان داد به مقاومت لازم در زمان كوتاه تري نيز مي رسد. در هر حال نمي توان از اين نوع كلاهك گذاري براي بتن هائي با مقاومت بيش از mpa50 استفاده نمود.

در استاندارد موجود اشاره اي به نوع ماسه مصرفي و اندازه ذرات آن نشده است. بهرحال در صورت مصرف ماسه، بايد سخت و در ريزتر از 3/0 ميلي متر و درشت تر از 075/0 ميلي متر باشد.

 1. ملات گوگرد مذاب بايد در محفظه مخصوص با دماي 130 تا 145 درجه سانتي گراد ذوب شود و بلافاصله مورد استفاده قرار گيرد اعم از اينكه بخواهيم مقاومت آنرا اندازه بگيريم يا آنرا براي كلاهك گذاري استفاده كنيم.

دستگاه ذوب گوگرد بايد مجهز به ترموستات باشد. ملات در داخل دستگاه با ميله فلزي  بايد هم زده شود تا مخلوط گردد.

 1. اندازه گيري دماي ملات در حين ذوب توصيه مي شود. اينكار با دماسنج هاي فلزي انجام مي گردد و دماسنج در مركز ملات فرو برده مي شود.
 2. مواد مانده در دستگاه ذوب ملات كلاهك گذاري نبايد بيش از 5 بار مورد استفاده قرار گيرد.  بنابر اين توصيه مي شود پس از 5 بار مصرف، كليه مواد باقيمانده در دستگاه تراشيده و تميز شود. بكارگيري مواد مصرفي قبلي نيز مجاز است.

همچنين در صورتيكه مقاومت بيش از MPa 35 بخواهيم استفاده از مواد باقيمانده قبلي ابداً           امكان پذير نمي باشد. در اين حالت استفاده از مواد كلاهك گذاري قبلي حتي براي يكبار ديگر اجازه داده نمي شود.

 1. مواد مصرفي ابتدا بايد خشك شود. مواد مرطوب ايجاد كف مي كند و كلاهك گذاري با مقاومت كافي صورت نخواهد گرفت. به همين دليل نبايد آب به مخلوط مزبور اضافه كرد.
 2. دستگاه كلاهك گذاري و صفحات آنرا بهتر است گرم كرد تا در هنگام                   كلاهك گذاري، وقتي ملات مذاب را درون آن مي ريزيم به ناگاه سفت و سرد نشود و فرصت كلاهك گذاري مطلوب را از ما نگيرد. ملات يا زائده هاي موجود در صفحه بايد پاك شود. دماي صفحه بهتر است در حدود 30 درجه باشد.
 3. صفحات گرم شده دستگاه را با روغن كمي آغشته كنيد و قبل از اينكه دستگاه گرماي خود را از دست دهد سريعاً ملات مذاب لازم را با يك ملاقه فلزي درون بشقاب (صفحه) دستگاه كلاهك گذاري بريزيد و آزمونه را سريعاً با چسباندن بدنه آن به بدنه دستگاه به پائين هدايت كنيد تا در روي صفحه حاوي ملات مستقر شود.
 4. سطوح انتهائي آزمونه بتني نبايد مرطوب باشد و بايد قبلاً با دميدن هوا يا سشوار خشك شده باشد.  اگر اين سطوح مرطوب باشد ايجاد گاز يا كف خواهد كرد و ماده مزبور متخلخل خواهد شد كه در اين حالت بايد ملات از روي آزمونه برداشته شود.
 5. پس از استقرار آزمونه در صفحه (بشقاب) دستگاه كپينگ دقايقي منتظر بمانيد تا ملات از حالت روان خميري به حالت جامد تبديل شود. سپس با ضربه زدن به آزمونه بتني سعي كنيد آنرا از صفحه جدا كنيد. صفحه دستگاه كلاهك گذاري بايد مقداري بزرگتر از قطر آزمونه بتني باشد. براي آزمونه هاي كوچك بايد از دستگاه كوچكتر استفاده نمود.
 6. اجازه دهيد حداقل 2 ساعت (درمواردي تا 16 ساعت) آزمونه كلاهك گذاري شده در آزمايشگاه و در محل مرطوب (زيرگوني مرطوب يا نايلون) بماند و سپس آزمايش               مقاومت فشاري را انجام دهيد. حداكثر ضخامت ملات بر روي آزمونه مانند سايركلاهك گذاريها خواهد بود.
 7. پس از خاتمه آزمايش، مي توانيد با استفاده از يك چكش و قلم، ملات سخت شده را از بتن جدا كنيد و در صورت امكان آنرا مجدداً مورد استفاده قرار دهيد بشرطي كه منعي براي استفاده از آن وجود نداشته باشد.
 8. بهر حال استفاده از محفظه تهويه دار يا فضاي آزاد براي عمل ذوب گوگرد و تهيه ملات توصيه مي شود. 

 

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران

 

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران با اندیشه ایجاد مرکزی تخصصی و کاربردی در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی ، بازرگانی و آموزشی در سطح کشور و منطقه راه اندازی گردیده است .

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران، اولین و تنها مجموعه فنی و مهندسی با محوریت بتن در سطح کشور می باشد که توانسته با ارائه خدمات متنوع و تخصصی گامی  نو و البته کارآمد در عرصه صنعت بتن کشور بردارد. این امر باعث گردیده تا کارشناسان و مهندسی فعال در عرصه بتن کشور با در اختیار داشتن تیم کارآمد در کنار خود راه سخت اجرای پروژه عمرانی را با اطمینانی بیشتر و با کیفیت تر بردارند.

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران، با به کارگیری تیم های کارشناسی ، اجرایی ، تخصصی ، بازرگانی و آموزشی از میان فعالان و متخصصین بتن برجسته کشور  همواره سعی دارد تا با اولویت قراردهی کیفیت و تخصص باعث ارتقاء سطح کیفی ، مهندسی و اجرایی پروژه ها و با رفتن سطح عملی دست اندرکاران گردد.

در این راستا ، کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران فعالیت خود را در سه شاخه فنی و مهندسی ، آموزش و بازرگانی  هدف دهی و پیگیری نموده و می نماید.  

بخش مهندسی و اجرایی کیلینیک فنی و تخصصی بتن : بر هیچ کس پوشیده نیست که افزایش کیفیت و دوام پروژه ها عمرانی و سازه های بتنی در حین ساخت و بهره برداری  مستلزم سوق به سمت ارائه خدمات تخصصی و هدفمند می باشد. این امر به خصوص در پروزه تخصصی و حساس تر مانند تعمیرات و بازسازی سازه های بتنی که بازدهی و نتیجه گیری از آن ها صفر یا صدی می باشد ، رنگ و بوی جدی تری به خود می گیرد. از این رو مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایارن با در اختیار گیری تجهیزات تخصصی ، تیم مهندسی و کارشناسی و نیروهای اجرایی کارآزموده و آموزش دیده خدماتی به روز و تخصصی را به دست اندرکاران و کارفرمایان پروژه های عمرانی در سطح کشور و منطقه ارائه نماید.

 سرفصل های خدمات مهندسی و کارشناسی بتن قابل ارائه توسط مجموعه :

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران | مشاوره ، مهندسی و اجرای ترمیم و بازسازی سازه های بتنی

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران | مشاوره ، مهندسی و اجرای مقاوم سازی انواع سازه های بتنی

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران | مشاوره ، مهندسی و اجرایآب بندی و محافظت سازه های بتنی ماننده تصفیه خانه ها ، سازه های صنعتی ، کولینگ تاورها ، کلاریفایرها ، ایستگاه های پمپاژ ، استخرها ، مخازن آب و فاضلاب ، سد ها ، کانالها و ...

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران | مشاوره ، مهندسی و اجرای انواع  تست و آزمایش های غیرمخرب سازه های بتنی

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران | مشاوره ، مهندسی و اجرای انواع کف پوش های صنعتی از جمله کف پوش های پایه سیمانی ، اپوکسی و پلی یورتان

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران | مشاوره و کارشناسی بتن

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران | مشاوره ، مهندسی و اجرای کرگیری و کاشت آرماتور و بولت در سازه های بتنی

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران | مشاوره ، مهندسی و اجرای ورق های ژئوممبرین

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران | مشاوره ، مهندسی و اجرای پوشش ضد حریق

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران | مشاوره ، مهندسی و اجرای پوشش های ضد اسید

بخش آموزش کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران :

این بخش در راستای اهمیت و نیاز دانش عملی و عملیاتی مهندسین و دست اندرکاران پروژه عمرانی به ویژه پروژه های بتنی راه اندازی گردیده است.کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران در این راستا با تعریف سرفصل و دوره های تخصصی و کاربردی بتن و نیز به کارگیری مدرسین و متخصصین سرشناس ، کارآزموده و با تجربه اقدام به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی بتن  به صورت عمومی و اختصاص نموده است.

 

 بخش بازرگانی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران :

امروزه با گسترش روزافزودن استفاده از انواع افزودنی و محصولات کمکی و جانبی بتن در پروزه های عمرانی شرکت های مختلفی در قالب ارائه کنندگان محصولات مذکور شکل گرفته و به خدمات در سطح کشور اقدام می نمایند. اما آنچه همواره در این زمینه به عنوان مشکلی بزرگ قابل تامل بوده است ارائه خدمات به صورت عام و فارغ از تخصص لازم  و خدمات پس از فروش بوده است. که این موضوع باعث تحمیل هزینه های گزاف و تاثیرات منفی در پروژه ها گردیده است. از این رو این مجموعه سعی نموده تا با ارائه خدمات توامان کارشناسی در کنار خدمات بازرگانی نسبت به حل این نقیصه اقدام نماید.