کاهش مقدار سیمان مصرفی با استفاده از روان کننده بتن

کاهش مقدار سیمان مصرفی با استفاده از روان کننده بتن
1188 1400/4/9

کاهش مقدار سیمان مصرفی با استفاده از روان کننده بتن

آيا كاهش سيمان و بكارگيري افزودني روان كننده در مقاومت بتن تاثير مي گذارد؟

همانگونه كه بارها گفته شده است عامل درجه اول و تاثير گذارترين عامل درمقاومت فشاري بتن، نسبت آب به سيمان است نه عيار سيمان. در بحث هاي مطروحه، ثابت بودن نسبت آب به سيمان فرض بود و در اين صورت اگر در بسياري از حالات عيار سيمان با مصرف روان كننده بدليل كاهش آب، كاسته شود مقاومت و دوام بتن افزايش مي يابد مشروط بر اينكه عيار سيمان از حد معيني كمتر نشود.

اين حد معين به حداكثر اندازه سنگدانه، دانه بندي و شكل سنگدانه و بافت سطحي آن و نسبت آب به سيمان و كارائي بتن بستگي دارد. براي مثال براي يك حداكثر اندازه 25ـ20 ميلي متر و شن شكسته و ماسه گردگوشه با دانه بندي متوسط و نسبت آب به سيمان 4/0 تا 5/0 اين مقدار عيار سيمان در حدود 350ـ300 كيلوگرم بر متر مكعب مي باشد. بنابراين اگر مثلاً عيار سيمان را با مصرف روان كننده از 450 كيلو به 400 كيلو برسانيم در حالي كه نسبت آب به سيمان ثابت باشد مقاومت و دوام بتن هاي معمولي افزايش نشان خواهد داد.