روش استفاده از افزودنی بتن در پایکار

روش استفاده از افزودنی بتن در پایکار
990 1400/4/8

روش استفاده از افزودنی بتن در پایکار

در صورتيكه بتن در محل ديگري ساخته شود در محل مصرف و درپاي كار چگونه مي توان با استفاده از روان كننده ها نسبت آب به سيمان را كاهش داد؟

 بديهي است اگر بتني بصورت آماده به پاي كار حمل شود با مصرف روان كننده در پاي كار صرفاً  مي توان آن را روان كرد و كاهش نسبت آب به سيمان بي معنا خواهد بود. راهكار اين امر يعني كاهش نسبت آب به سيمان آنست كه در هنگام تهيه طرح مخلوط بتن با نسبت آب به سيمان مورد نظر،اسلامپ بتن فاقد روان كننده را تعيين كرد و پس از بكارگيري روان كننده، اسلامپ مورد نظر را بدست آورد. و پس از آن در هنگام ساخت بتن، اسلامپ هدف همان اسلامپ بدون روان كننده است و سپس درپاي كار بايد مقدار افزودني مورد نظر را اضافه كرد و بخوبي و كامل آن را مخلوط كرد. براي اينكار توصيه مي شود تراك ميكسر با دور تند اختلاط، 70 دور بچرخد تا افزودني در بتن پخش و مخلوط گردد.

مسلماً در صورتيكه اسلامپ بتن فاقد افزودني آنقدر كم باشد كه نتوان آن را در تراك ميكسر چرخانيد، اين روش كار، عملي نخواهد بود و لازم است بخشي از افزودني يا گاه همه آن در هنگام ساخت بتن در ديگ بچينگ اضافه شود.