شرایط پذیرش رده مقاومتی بتن 

شرایط پذیرش رده مقاومتی بتن 
1974 1400/3/31

شرایط پذیرش رده مقاومتی بتن

در آیین نامه بتن ایران جهت شرایط پذیرش بتن همواره به رده بتن و مقایسه بتن ها از یک رده اشاره شده است. حال اگر در پروژه ای همه ی بتن ها از یک رده باشند اما جبهه های اجرایی مختلف باشند (فرضا جبهه بتن ریزی سرریز، جبهه بتن ریزی لاینینگ تونل و جبهه بتن ریزی دیوار حائل) در اینصورت اگر بتن ریزی های متوالی در جبهه های مذکور انجام شود (همگی با یک رده بتن)، آیا باز هم جهت بررسی پذیرش بتن جبهه میانی -فرضا لاینینگ تونل- می توان صرفا به دلیل هم رده بودن، از مقاومت های اخذ شده نمونه های بتن ریزی قبلی (جبهه سرریز) و بتن ریزی بعدی (جبهه دیوار حائل) استفاده نمود؟ و یا باید برای هر جبهه (سازه بتنی) از مقاومت های قبل و بعد همان جبهه استفاده نمود.

شرایط پذیرش رده مقاومتی بتن

پرداختن به شرایط پذیرش در ایران و سایر کشورها

در آیين نامه بتن ايران و همه مواردی كه شرايط پذيرش را مطرح می كنند چه در ايران و چه در ساير كشورها به وضوح به اين موضوع نپرداخته اند اما به پذيرش بتن از يک رده يا از يک نوع در يک سازه اشاره كرده اند. بديهی است در هر پروژه، طراح محترم يا ناظر محترم لازم است سازه ها را از يكديگر تفكيک نمايد و در هر مورد اقدام به پذيرش بتن نمايد. مسلماً در پروژه بزرگی همچون ساخت يک سد، جبهه های كاری مختلف وجود دارد كه هر كدام سازه جداگانه ای محسوب می شوند و پذيرش بتن بصورت جداگانه برای هر يک انجام می پذيرد.

متاسفانه در آیين نامه ها به موضوع ديگری نيز اشاره نكرده اند مثلاً اگر براي يک رده بتن چند نوع بتن با طرح های اختلاط متفاوت و يا از دسته های مختلف با وزن مخصوص معمولی يا سبک يا سنگين و ... وجود داشته باشد نحوه برخورد با آن ها به خوبی تعيين نشده است و در اين مورد طراح پروژه بايد تصميم گيری نمايد.