مشکلات بتن ریزی در سطح شیب دار و راهکارها

مشکلات بتن ریزی در سطح شیب دار و راهکارها
1060 1400/3/31

مشکلات بتن ریزی در سطح شیب دار و راهکارها

در اکثر مواقع سازه هایی با شیب منفی ، پس از اجرا و پرداخت سطح ، دارای حبابهای ریز و درشت در سطح ظاهری بتن می باشند . چه راهکاری جهت به حداقل رساندن این مشکل و حصول بتن با ظاهر مناسب ارائه می فرمایید ؟

اين حبابهاي ريز و درشت سطحي، در ساخت ديوارها وستون هاي عمودي و يا درمواردي كه شيب ديواره منفي باشد ديده مي شود. اين حبابها ناشي از حبس هوا و يا آب رو زده در مجاورت يا در زير قالب فوقاني مي باشد. بويژه در هنگامي كه قالب بر روي بتن با شيب خاص يا بدون شيب قرار دارد، مقادير آنها و ابعاد آنها به نحو چشمگيري افزايش مي يابد.

استفاده از بتني با لزجت (گرانروي) كمتر، استفاده از روغن هاي مخصوص قالب با لزجت كم و مقدار كم، بكارگيري بتني با آب انداختن كمتر، لرزاندن بيشتر بتن با لرزاننده دروني از طريق دريچه هائي در بدنه قالب، استفاده از لرزاننده قالب در فواصل نزديك بهم يا ضربه زدن به قالب با چكش هاي لاستيكي پس از تراكم بتن و بكارگيري بتن روان با آب اندازي كم براي رفع اين مشكل توصيه مي شود. امروزه گاه از قالب هاي جاذب آب استفاده مي شود. بهرحال در قالب هاي فلزي، اين پديده با شدت بيشتري مشاهده مي شود و بكارگيري قالب هاي چوبي ارجح است.