زمان عمل آوری و کیورینگ استاندارد قطعات بتنی پیش ساخته

زمان عمل آوری و کیورینگ استاندارد قطعات بتنی پیش ساخته
2897 1400/3/27

زمان عمل آوری و کیورینگ استاندارد قطعات بتنی پیش ساخته

عمل آوری قطعات پيش ساخته توليدی (جدول و كف پوش) با روش پرسی و خشک موارد زير به استحضار می رسد:

1- در رابطه با عمل آوری بتن های ساختمانی طبق ACI 308  مدت عمل آوری رطوبتي كه در آن رطوبت رسانی مستقيم يا غير مستقيم و يا اعمال پوشش پيش بينی شده باشد صرفاً به نوع سيمان مصرفی ارتباط دارد. برای سيمان پرتلند نوع 1و2 به ترتيب 7 و 10 روز پيش بينی شده است كه در آن دمای بتن (محيط مجاور) بايد بيش از 10 درجه سانتی گراد باشد.

2- در مقررات آبا و ملی و نشريه 101، حداقل زمان عمل آوری بتن های ساختمانی به نوع سيمان، شرايط محيطی و دمای بتن بستگی دارد و در جدول 7ـ5ـ3 آبا و 9ـ7ـ5ـ3 مقررات ملی درج شده است. براين اساس چنانچه از سيمان 1و2 پرتلند در شرايط محيطی متوسط (رطوبت بيش از 50 درصد) استفاده شود و دمای محيط (بتن) بيش از 10 درجه سانتی گراد باشد حداقل مدت 3 روز و چنانچه شرايط محيطی ضعيف (رطوبت كمتر از 50 درصد) حاكم باشد حداقل مدت 4 روز قيد شده است. بديهی است در اين مدت عمل آوری رطوبتی طبق موارد مندرج در اين دستورالعمل ها آن ها بايد انجام گردد. در شرايط محيطی متوسط زمان از رابطه و برای شرايط محيطی ضعيف از رابطه  بدست می آيد.

3- مسلماً در شرايطی كه مسئله ی سايش و دوام جدی بتن و قطعات بتنی مطرح باشد، عمل آوری و گاه شيوه عمل آوری رطوبتی بايد تغيير كند. مدت عمل آوری افزايش می يابد و شيوه عمل آوری رطوبتی بايد از نوع رطوبت رسانی باشد.

نکته: افزايش مدت عمل آوری بين 50 تا 100 درصد بسته به اهميت كيفيت بتن به ويژه از نظر دوام توصيه می شود.

زمان عمل آوری و کیورینگ استاندارد قطعات بتنی پیش ساخته

4- در ACI وقتی مسئله ی دوام اهميت دارد يک ضابطه مقاومتی مانند 70 درصد مقاومت مشخصه برای تعيين مدت عمل آوری مورد نياز پيش بينی می شود كه در آیين نامه ها و دستورالعمل ها و مقررات موجود در ايران فعلاً جايگاهی ندارد.

5- آنچه در نشريه 201 EDO معاونت فنی عمرانی (سازمان مهندسی و عمران) شهرداری تهران تحت عنوان "مشخصات فنی، راهنمای توليد و پذيرش جداول بتنی پيش ساخته" كه موضوع آن قرابت ويژه ای با كف پوش های بتنی دارد، حداقل مدت آوری به روند هيدراسيون سيمان (نوع سيمان) و شرايط محيطی مجاور و دمای بتن (محيط مجاور) بستگی دارد و موضوع اهميت دوام نيز تلويحاً مد نظر قرار گرفته است، حداقل مدت عمل آوری رطوبتی برای سيمان های پرتلند 325-1 و 2 (با روند متوسط هيدراسيون) در شرايط محيطی ضعيف (رطوبت كمتر از50 درصد) با عمل آوری صحيح رطوبتی و برای شرايط محيطی متوسط داده شده است. در اين روابط T دمای نگهداری بتن يا بتن برحسب درجه سانتی گراد می باشد.

6- براي نگهداری از قطعات پيش ساخته مانند كف پوش و جداول بتنی مسلماً بايد از رطوبت رسانی مستقيم يا غير مستقيم استفاده نمود. نگهداری آن ها در محيطی كه دارای 40 درصد رطوبت باشد كاری بس غلط می باشد و توجيهی ندارد و لازم است محيط مزبور رطوبتی بيش از 80 درصد داشته باشد تا عمل آوری رطوبتی تلقی گردد. درغير اينصورت كيفيت مقاومتی و به ويژه دوام بتن ها از نظر سايشی و دوام در برابر چرخه های يخ بندان و آبشدگی دچار مشكل جدی خواهد شد.

بديهی است چنانچه پس از مدتی وقفه درعمل آوری صحيح رطوبتی مجدداً آغاز شود در بالا بردن كيفيت تاثير خواهد داشت، اما اين تاثير ابداً با تاثير عمل آوری رطوبتی صحيح كه بلافاصله پس از ساخت قطعه آغاز می شود قابل مقايسه نيست.

7- به نظر مي رسد در يک كارخانه ساخت قطعات پيش ساخته، تا شروع نگهداری رطوبتی پس از 5 تا 6 روز كاملاً غير منطقی و غير اصولی است و معنايی ندارد كه پس از ساخت قطعه، رطوبت موجود در محيط نگهداری در حدود 40 درصد باشد. بهتر است اين توجه و صرف هزينه به مدت 3 تا 4 روز در همان ابتدای ساخت بكار گرفته شود، اگر دمای محيط نگهداری رطوبتی بيش از 30 درجه و تا حدود 60 درجه سانتي گراد باشد، اين مدت را می توان به ترتيب به 2 و تا كمتر از 1 روز كاهش داد و توليد انبوه را در محيطی كوچكتر براي نگهداری از قطعات، به انجام رسانيد. برای اينكار و عمل آوری توام رطوبتی و حرارتی (مراقبت و پروراندن)، استفاده از بخار آب توصيه می شود و صرفاً عمل آوری حرارتی نمی تواند به بالا بردن كيفيت مقاومتی و دوامی بتن در طولانی مدت انجام گیرد.