دوام و کیفیت کف پوش های بتنی

دوام و کیفیت کف پوش های بتنی
1172 1400/3/26

راهکارهای دوام و کیفیت کف پوش های بتنی

در مورد مشخصات سنگدانه هاي مصرفي در كف پوش بتني كه اغلب در معرض سايش و چرخه هاي يخبندان و آبشدگي پي در پي قرار دارند موارد زير به استحضار مي رسد:

1 ـ براي مقاومت در برابر سايش در كفپوش هاي بتني، لازم است سنگدانه هاي مصرفي در برابر سايش، مقاوم باشند. ضابطه موجود در جداول بتني حاكي از آن است كه نتيجه آزمايش لوس آنجلس نبايد از 35 درصد بيشتر باشد. بنظر مي رسد در كف پوش ها كه در معرض تردد بيشتري هستند لازم است اين حد را كاهش داد و نتيجه اين آزمايش بهتر است از 25درصد كمتر باشد.

لازم به ذكر است كه براي بهبود كيفيت سايشي، بهتر است حداكثر اندازه و سنگدانه كمتر از 20 ميلي متر باشد كه در اين كف پوش ها اين ضابطه برقرار است. هم چنين لازم است درصد گذشته از الك 75 ميكرون براي ماسه گردگوشه به 3 درصد و براي ماسه شكسته به 5 درصد محدودگردد.

بهبود كيفيت كف پوش در برابر سايش نيز در گرو كاهش نسبت آب به سيمان مي باشد و توصيه مي شود در كف هاي بتني اين مقدار از 45/0 تجاوز ننمايد كه در اين كف پوش ها ظاهراً نسبت آب به سيمان به مراتب از اين مقدار كمتر است.

آنچه در ارتباط با بالا بردن كيفيت بتن كف ها اهميت دارد، عمل آوري خوب و كافي است و بنظر مي رسد بايد مدت عمل آوري را به همراه كيفيت عمل آوري افزايش داد.

2 ـ براي پايائي بتن در برابر چرخه هاي يخ بندان و آبشدگي پي در پي در ابتدا لازم است سنگدانه هاي پايا مصرف گردد و پايا كردن خميره سيمان نيز ضرروت دارد. در آئين نامه هاي معتبر گفته شده است سنگدانه بايد با آزمايش سلامت سنگدانه در برابر سولفات سديم يا منيزيم مورد بررسي قرار گيرد.

نتيجه اين آزمايش براي سولفات منيزيم براي سنگدانه درشت و ريز نبايد به ترتيب از 18 و 15 درصد تجاوز نمايد. از آنجا كه اين كف پوش ها بايد از دوام خوبي برخوردار باشند توصيه مي شود نتيجه مورد نظر از نصف اين مقدار بالاتر نرود. توصيه موجود جنبه آئين نامه اي ندارد و صرفاً توصيه شخصي است.

براي پايائي در برابر يخبندان و آبشدگي، نياز به بالا بردن كيفيت خميره سيمان وجود دارد. همواره تاكيد بر استفاده از مواد حبابزا وجود دارد و در كنار آن محدود كردن نسبت آب به سيمان به 45/0 ديده مي شود از آنجا كه در اين كف پوش ها، مواد حبابزا وجود ندارد توصيه مي شود نسبت آب به سيمان به كمتر از 32/0 محدود گردد.

در ارتباط با بالا بردن كيفيت بتن در برابر يخبندان و آبشدگي نيز، افزايش مدت عمل آوري در كنار بهبود كيفيت عمل آوري با شيوه هاي مناسب اكيداً توصيه مي شود و همه اينها وقتي بخوبي موثر است كه تراكم خوبي حاصل شده باشد.