نکات فنی مصرف ضد یخ بتن

نکات فنی مصرف ضد یخ بتن
964 1400/3/9

نکات فنی مصرف ضد یخ بتن

يكي از زيان های استفاده از نام ضديخ بجای زودگيركننده يا شتاب دهنده و يا زودسخت كننده آن است كه مصرف كننده به غلط تصور مي كند كه با مصرف اين ماده، جلوی يخ زدن بتن گرفته مي شود. با مصرف اين گونه مواد ممكن است مانند هر ماده ديگر حداكثر 2درجه سانتی گراد نقطه انجماد را پایین آورد اما معنای آن جلوگيری از يخ زدن و ضد يخ بودن نيست. اين مواد باعث تسريع در هيدراسيون سيمان مي شود و در دماي پایین، افزايش مقاومت بيشتری را شاهد خواهيم بود. افزايش سرعت هيدراسيون به افزايش سرعت گرمازایی نيز منجر مي شود و مي تواند كمک بهتری به ما کند. به هرحال انجام هيدراسيون در حدي كه از نظر مهندسی كمک شاياني کند، مستلزم داشتن دماي بتن يا محيط بيش از 5 درجه سانتي گراد است و گرنه تسريع هيدراسيون در دماي نزديک به صفر معنایي ندارد. بنابراين لازم است دستورالعمل هاي آیین نامه هاي بتن ريزي در هواي سرد شامل ساخت بتن با دماي مناسب و ريختن و عمل آوری در دماي مناسب حتماً رعايت گردد.

نقطه انجماد محلول ها به نوع ماده (جرم ملكولی) و غلظت آن بستگي دارد. مواد ضديخ موجود در بازار ممكن است در دماي تا c◦ 10ـ يخ نزنند اما اگر غلظت آنها به حدي برسد كه در بتن شاهد آن هستيم اين ماده و بتن در دماي 2ـ تا c◦3ـ يخ خواهند زد. اصولاً مواد زودسخت كننده (به غلط ضديخ) را نمي توان با گذاشتن در فريزر و كنترل دمای يخ زدن مورد آزمون قرار داد. امروزه موادي بنام واقعي ضديخ، توليد و مصرف مي گردد كه هيچ کدام از مواد مصرفي در ايران جزو اين گروه نمی باشد.

از مواد فوق روان كننده می توان بعنوان فوق كاهنده آب استفاده كرد. برخي از آنها مي توانند تا 35 درصد كاهش آب ودر نتيجه 35درصد كاهش نسبت آب به سيمان را در پي داشته باشند. با كاهش نسبت آب به سيمان، مقاومت هاي اوليه از رشد خوبي برخوردار مي شوند و دراين مسير واضح است كه سرعت هيدراسيون و گرمازایي نيز بيشتر مي شود. بديهی است دراين راه نبايد بدنبال افزايش كارایی بتن با مواد فوق روان كننده بود وگرنه نتيجه چندان مطلوبی را در پی نخواهد داشت. اين امر موجب افزايش مقاومت و دوام بتن در دراز مدت نيز  مي شود در حالي كه با مصرف مواد زودسخت كننده (به غلط ضديخ) نمی توان چنين انتظاراتی را دنبال نمود. يخ زدن بتن پس از مدت حفاظت و عمل آوری ابداً مشكلی را براي بتن هایی كه بدين طريق ساخته مي شوند بوجود نمی آورد.