آيا استفاده از افزودني هاي بتن باعث كاهش مقاومت فشاري بتن مي گردد؟

آيا استفاده از افزودني هاي بتن باعث كاهش مقاومت فشاري بتن مي گردد؟
952 1400/2/27

آيا استفاده از افزودني هاي بتن باعث كاهش مقاومت فشاري بتن مي گردد؟

برخي افزودني هاي شيميايي بتن در استاندارد 2930 ايران داراي مشخصات فني است. دراين استاندارد اجازه داده شده است بصورت محدود براي برخي از افزودنيهاي شيميائي با كاهش مقاومت درمقايسه با مخلوط شاهد (كنترل) روبرو باشيم. در اين رابطه نظر شما را به جدول زير جلب مي كنم.اما بايد در نظر داشت اجازه براي كاهش مقاومت در مشخصات استاندارد، الزاماً به معناي پائين آمدن مقاومت بتن با محصولات موجود نخواهد بود.

حداقل مقاومت درمقايسه با مخلوط شاهد(درصد)

نام افزودني

1روزه

c20

2روزه

c5

7 روز

28 روز

ملاحظات

كاهنده آب روان كننده

ــ

ــ

110

110

رواني برابر

فوق كاهنده آب ـ  فوق روان كننده

ــ

ــ

ــ

140

رواني برابر

فوق كاهنده آب كندگير

 

 

ــ

100

رواني برابر

فوق كاهنده آب ـ

 فوق روان كننده

 

 

ــ

90

نسبت آب به سيمان برابر

فوق كاهنده آب كندگير

 

 

100

115

رواني برابر

فوق روان كننده كندگير

 

 

ــ

90

نسب آب به سيمان برابر

كاهنده آب زودگير

 

 

ــ

100

رواني برابر

تندگيركننده

 

 

 

80

رواني برابر

كندگيركننده

 

 

80

90

 

زودسخت كننده

120

130

ــ

90

 

هوا ساز

 

 

 

75

رواني برابر

نگهدارنده آب

 

 

 

80

رواني برابر

كاهنده جذب اب

 

 

 

85

رواني با نسبت آب به سيمان برابر

بنابراين در هشت مورد از 13 مورد اجازه كاهش مقاومت وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بديهي است در استفاده از روان كننده اي كه براي كاهش نسبت آب به سيمان يا كاهش مصرف سيمان بكار مي رود با افزايش مقاومت روبرو مي شويم بويژه در طرحهاي اختلاط آزمايشگاهي و كارگاهي، تاثير اين مواد چشمگير است.

هم چنين مي توان گفت كه با مصرف دوده سيليسي يا برخي مواد معدني پودري به شرط اينكه با كاهش نسبت آب به سيمان روبرو نشويم مي توان مقاومت هاي دراز مدت خوبي را بدست آورد و در مورد دوده سيليسي مقاومت هاي كوتاه مدت 7 و ميان مدت 28 روزه نيز با افزايش همراه است. ضمناً بايد اذعان كرد كه هدف از مصرف افزودني ها همواره افزايش مقاومت نيست بلكه خواص ديگري مانند دوام و نفوذناپذيري و يا امكان پذيري اجراي يك سازه مطرح است كه بدون اين مواد، دستيابي به اين خواسته ها ميسر نمي گردد.

در استاندارد EN934، مشخصات افزودني ها همان مشخصات استاندارد 2930 ايران است. استاندارد           ASTM C494 هفت نوع افزودني شيميائي را مطرح كرده است كه براي يك نوع آن كاهش مقاومت تا 90 درصد رامنظور نموده است (كندگيركننده). هم چنين براي زودسخت كننده ها مقاومت 6 ماهه و 1 ساله را تا 90 درصد مجاز دانسته است. در ASTM C1017 براي روان كننده و فوق روان كننده (با نسبت آب به سيمان برابر) از نوع خنثي و ديرگير، كاهش مقاومت 3 روزه تا يكساله را تا 90 درصد مجاز دانسته است. هم چنين در ASTM C260 براي مواد حباب زا مقاومت 3، 7 و 28 روزه مي تواند 90 درصد مخلوط شاهد باشد.