زمان استاندارد اندازه گیری مقاومت بتن

زمان استاندارد اندازه گیری مقاومت بتن
1081 1400/2/20

زمان استاندارد اندازه گیری مقاومت بتن

1 ـ مقاومت مشخصه فشاري بتن در پروژه هاي مختلف براي سن مشخصي تعريف و ارائه مي شود. براي پذيرش و انطباق آن بر رده مورد نظر، فقط نتيجه سن مزبور اعتبار دارد و مورد قضاوت قرار مي گيرد و ساير نتايج از اين نظر  بي اعتبار است. اين امر به نوع سيمان مصرفي ارتباط ندارد.

وقتي در سن مقرر نتوان با توجه به ضوابط ارزيابي و پذيرش بتن، آن را منطبق بر رده مورد نظر دانست بتن مزبور كم مقاومت تلقي مي گردد و لازم است طبق بندهاي آئين نامه آبا در بخش (6ـ6) يا مبحث نهم مقررات ملي در بندهاي بخش (9ـ6ـ6) يا بندهاي مشابه درنشريه 101 (مشخصات فني عمومي راه) و نشريه 55 (مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني) اقدام به بررسي بتن كم مقاومت نمودكه در اين بندها تعيين نتيجه مقاومت سنين بالاتر ديده نمي شود چه برسد به اينكه نحوه پذيرش آن را مطرح كند.

بهرحال اگر از ديدگاه افراد خاصي بتوان با نتيجه مقاومت فشاري سنين بالاتر، بتن را مورد ارزيابي قرارداد، پذيرش بتن از نظر سازه اي مطرح مي شود نه پذيرش آن از نظر انطباق با رده مورد نظر.

اميدوارم دوستان دست اندركار به آنچه در آبا و مقررات ملي و ساير منابع مختلف آمده است توجه كنند و سلایق و نقطه نظرات ناقص و گاه غلط خود را ملاك قضاوت قرار ندهند.

2 ـ حداقل زمان عمل آوري و نگهداري بتن چنانچه از نظر نحوه انجام در چارچوب ضوابط آئين نامه و مقررات ملي بگنجد در جدول خاصي برحسب نوع سيمان، شرايط محيطي و دماي هواي مجاور سطح بتن داده شده است و همان حداقل مقداركافي بنظر مي رسد. بهرحال نبايد پنداشت كه طول مدت نگهداري و نحوه آن بايد مطابق آنچه براي نمونه هاي آزمايشگاهي در نظر گرفته شده است باشد. لازم به ذكر است كه پس از خاتمه عمل آوري، پيشرفت هيدراسيون و افزايش مقاومت حاصل مي گردد و معمولاً بسته به شرايط محيطي، چندين روز طول مي كشد تا شرايط بتن به حالت پايدار برسد.

بهرحال همه آیين نامه هاي دنيا به نگهداري چند روزه بتن در كارگاه بسنده مي كنند وگرنه بايد دست كم 28 روز عمل آوري رطوبتي در دماي بيش از 20درجه سانتي گراد پيش بيني و توصيه نمايند.