حداقل زمان عمل آوری و کیورینگ بتن

حداقل زمان عمل آوری و کیورینگ بتن
805 1399/12/16

حداقل زمان عمل آوری و کیورینگ بتن

حداقل زمان عمل آوري و نگهداري بتن چنانچه از نظر نحوه انجام در چارچوب ضوابط آئين نامه و مقررات ملي بگنجد در جدول خاصي برحسب نوع سيمان، شرايط محيطي و دماي هواي مجاور سطح بتن داده شده است و همان حداقل مقداركافي بنظر مي رسد. بهرحال نبايد پنداشت كه طول مدت نگهداري و نحوه آن بايد مطابق آنچه براي نمونه هاي آزمايشگاهي در نظر گرفته شده است باشد. لازم به ذكر است كه پس از خاتمه عمل آوري، پيشرفت هيدراسيون و افزايش مقاومت حاصل مي گردد و معمولاً بسته به شرايط محيطي، چندين روز طول مي كشد تا شرايط بتن به حالت پايدار برسد.

بهرحال همه آئين نامه هاي دنيا به نگهداري چند روزه بتن در كارگاه بسنده مي كنند وگرنه بايد دست كم 28 روز عمل آوري رطوبتي در دماي بيش از 20درجه سانتي گراد پيش بيني و توصيه نمايند.