علت کاهش مقاومت بتن 28 روزه نسبت به بتن 7 روزه

علت کاهش مقاومت بتن 28 روزه نسبت به بتن 7 روزه
1038 1399/12/16

علت کاهش مقاومت بتن 28 روزه نسبت به بتن 7 روزه

همانطور كه تاكنون در چند نوبت به موضوع كاهش مقاومت 28 روزه نسبت به مقاومت 7 روزه پاسخ داده ام اين امر عميقاً در بتن ريزي در هواي گرم و در بتن هائي كه با دماي بالاتر از 32 درجه سانتي گراد ريخته و قالب گيري مي شود رخ مي دهد و دليل آن عدم يكساني كيفيت نمونه گيري و خطا هاي معمول آزمايشگاهي مي باشد كه به شرايط نگهداري از بتن در آزمايشگاه ارتباطي ندارد و عدم رشد مقاومت 90 روزه در مقايسه با مقاومت 28روزه نيز دقيقاً به همين موضوع مرتبط است.