ملات ضد اسید فوران
897 1399/12/2

ملات ضد اسیدی و قلیایی فوران

این ملات شامل دو جزء مایع و پودر می باشد که جهت نصب و بندکشی کاشی ضد اسیدی در محیط های اسیدی و قلیایی به کار برده می شود. قسمت مایع آن بر پایه رزین فوران و قسمت پودری آن شامل سخت کننده و پودرهای معدنی مختلف می باشد. این ملات علاوه بر استحکام مکانیکی در مقابل مواد اسیدی و قلیایی متداول در صنعت تا c160 مقاوم می باشد.

 

مشخصات فیزیکی

وزن مخصوص

grcm3

9/1

 

مقاومت فشاری

Nmm2

50

 

مقاومت کششی

Nmm2

7

 

ضریب انتقال حرارتی

1k

wm.k

1/2

 

ضریب انبساط حرارتی

105 ×2.4

مدول الاستیسیته

 

Nmm2

10000-11000

 

مقاومت چسبندگی به سرامیک

 

Nmm2

5/1

 

حداقل و حداکثر درجه حرارت محیط در زمان اجراء

            درجه سانتی گراد           35-5

حداکثر تحمل حرارت در مرحله سرویس

        درجه سانتی گراد        160

مدت زمان قابل مصرف بودن ملات پس از اختلاط

45 دقیقه

زمان خشک شدن اولیه

4 ساعت

زمان خشک شدن کامل جهت بارگزاری شیمیایی

7 روز

نسبت اختلاط وزنی دو جزء

 

Kgm2  

پودر 3 الی4  قسمت مایع 1 قسمت

 

مصرف ملات در هر مترمربع کاشی کاری لایه بستر

 

Kgm2

      10-13  با احتساب 5 میلیمتر ضخامت لایه بستر

 

مصرف ملات در هر متر مربع بندکشی

        2-3 با احتساب 5 میلیمتر فاصله بند بین کاشی ها

 

Resistance

Max . Temperature (C)

Chemical Agent

+

40

Nitric Acid 5%

+

100

Petroleum

+

120

Phenol 5%

+

80

Phenol 90%

+

140

Phosphoric Acid 30%

+

120

Phosphoric Acid 60%

+

80

Phosphoric Acid 85%

+

100

Potassium Hydroxide 5%

+

40

Potassium Hydroxide 10%

+

20

Potassium Hydroxide 50%

+

140

Seawater

+

140

Sodium Chloride Solution

+

100

Sodium Hydroxide 5%

+

40

Sodium Hydroxide 10%

+

20

Sodium Hydroxide 50%

+

20

Sodium Hypochlorite 2%

(+)

60

Sodium Hypochlorite 2%

-

-

Sodium Hypochlorite 12.5%

+

140

Sulfur Dioxide

+

140

Sulfur Acid 30%

+

100

Sulfur Acid 50%

+

40

Sulfur Acid 60%

(+)

80

Sulfur Acid 60%

(+)

60

Sulfur Acid 70%

-

-

Sulfur Acid 98%

+

120

Turpentine Oil

+

100

Toluene

+

80

Trichloroethylene

+

100

Xylene

+

140

Acetic Acid 10%

+

100

Acetic Acid 50%

+

80

Acetic Acid 96%

+

70

Acetone 10%

+

60

Acetone 100%

+

100

Ammonia Solution 10%

+

40

Ammonia Solution 25%

+

100

Aniline 1%

+

60

Aniline 100%

+

80

Benzene

+

100

Calcium Hydroxide

+

60

Carbon Disulphide

+

80

Carbon Tetrachloride

+

140

Destilled Water

ملات ضد اسیدی و قلیایی فوران

                                                                                                                         

 

 

 

 

                     

Chemical Agent

Max . Temperature (C)

Resistance

Ethanol 96%

80

+

Ethylacetate

60

+

Fatty Acids > C6

100

+

Glycol

140

+

Hydrochloric Acid 25%

140

+

Hydrochloric Acid 36%

120

+

Hydrofloric Acid 10%

60

(+)

Hydrofloric Acid 40%

40

(+)

Hydrofloric Acid 70%

20

(+)

Hydrogen Peroxide 5%

40

(+)

Hydrogen Sulfide

140

+

Methanol

60

+

Methylacetate

60

+

Methylenechloride

40

+

Methylethylketone

60

+

 

 

 

 

+       Resistant

(+)     Limited or conditional resistance

-         Not resistant