حمله ی سولفات ها در بتن

حمله ی سولفات ها در بتن
960 1399/11/13

حمله ی سولفات ها در بتن

عوامل مختلفی در کاهش دوام بتن می توانند موثر باشند. از جمله این عوامل می توان به خوردگی اسیدی ، حمله سولفات ها ، حمله کلریدی ، کربناتاسیون ، ذوب و یخ ، تبلور نمک ، سایش ، حریق و ... اشاره کرد. از جمله شایع ترین عوامل تخریب کننده در بتن حمله سولفاتها می باشد.

حمله سولفات ها در بتن یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در کاهش دوام بتن است. (به طور کلی حمله ی سولفات ها در بتن عبارت است از حرکت یون های سولفات به داخل بتن و ترکیب آن ها با آلومینات ها و در نتیجه تورم و ترکیدگی بتن در جایی که واکنش های شیمیایی مضر اتفاق میافتد.)

یکی از موضوعات پر اهمیت در طراحی و ساخت سازه های بتنی ، عمر  سرویس دهی آنهاست. از پارامترهای تاثیر گذار در میزان عمر سرویس دهی سازه های بتنی ، شرایط محیطی و کیفیت بتن می باشد.

خرابی سولفاتی یکی از جدی ترین مشکلاتی است که عمر سرویس دهی سازه های بتنی را کاهش می دهد. نمک های سولفات موجود در خاک ، آبهای زیر زمینی و آب دریا با فازهای مختلف خمیر سیمان هیدراته شده نظیر هیدرات مونو سولفات و هیدروکسید کلسیم واکنش داده و بلورهای سوزنی شکل اترینگایت و  سولفات کلسیم (گچ) تولید می کنند.

حجم این بلورها از حجم مواد اولیه تشکیل دهنده بیشتر می باشد و این موضوع سبب ایجاد فشار در حفره های بتن و در نتیجه بروز ترک هایی در آن می شود. رفته رفته این ترک ها گسترش یافته و کاهش مقاومت را در بتن سبب می شود.

از روش های معمول و مورد استفاده محدود کردن آثار مخرب حمله سولفاتی استفاده از سیمان های پرتلند تیپ 2 و 5 به جای سیمان پرتلند تیپ 1 می باشد. (سیمان نوع دو پنج پرتلند به خاطر درصد کلسیم آلومینیت پایین ، در برابر حملات سولفاتی ، مقاومت خوبی دارد.)