ترمیم مخازن بیمارستان عرفان نیاش تهران

ترمیم مخازن بیمارستان عرفان نیاش تهران
2617 1395/02/13

ترمیم مخازن بیمارستان عرفان نیاش تهران

ترمیم و آب بندی مخازن آب بیمارستان عرفان نیاش تهران

به موجب این قرارداد که فی مابین مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران و بخش خصوصی منعقد گردید شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران اقدام به اجرای ترمیم و آب بندی مخازن آب شرب بیمارستان نیایش تهران نموده است.

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ، مرجع جامع خدمات مشاوره ، بازرگانی ، آموزش و مهندسی بتن ایران ، نمایندگی فنی و ارائه محصولات شرکت های معظم کاستر  (  Koster ) آلمان و دریزورو ( Drizoro ) اسپانیا در ایران .

 مواد آب بندی سوپر الاستومری بتن ، ویژه آب بندی مخازن آب ، تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، استخرهای بتنی و بلوکی ، حوضچه های آب ، آب بندی دیوارهای حائل ، آب بندی زیرزمین ها و ...

CHIMEX 127

Cemet-Acrylic Based, Two-Components  Full Elastic Waterproofing Material

Description

It is a cement based, acrylic modified, two component, full elastic waterproofing coating mortar. Liquid component is a pure elastomeric resin emulsion. Powder component is a hydraulic binder mixture of additive and filling materials.

Usage Areas

It is used for providing a positive (interior) insulation barrier in potable water tanks, pools, and cisterns made up of brick, raw cement, or plaster. It is used as an undercoat, or a top coat in the insulation of terrace roofs.It is used for the positive insulation of grounds, retaining walls, and pitch walls, against ground moisture and water leakage. It is used for the insulation of basements from exterior. It is used for providing a waterproof barrier in balconies, and plant stands.

It is used for preventing water leakage between floors, and in wet surfaces such as bathrooms, kitchens, toilets, etc.

It is used for coating drainage channels, and seawater and sewage chambers. It is used for the insulation of galleries, and drainage, and water grooves. It is used in bridges, viaducts, and engineering structures as a protective coating to provide resistance against defrosting salts. It is used for the adherence of coating materials such as ceramic, granite, marble, etc.

Technical Data

Base : Cement / resin

Compressive strength : 250 g/cm2 (28. Day)

Bending strength : 85 kg/cm2 (concrete surface)

Binding : 25 kg/cm2

Waterproofing : Waterproof at 1 mm thickness and 20 m water column pressure

Elastic module : 28000 kg/cm2

Color : Grey

Mixture density : 1,92 g/cm3

Application temperature : +5°C to +35°C

Applied by : Brush or trowel

Water pressure strength : 7 bars ( positive side )

Surface Preparation

The surface to be treated must be clean, solid, and entirely free from any grease, rust, dirt and cement residue. Big pores and cracks must be filled with a proper REPAMERK or PH 127 for corner prior to application. The surface must be moisturized and it must be kept moistured during application. After the application of the first coat the parts prone to cracking such as pointed tips and horizontal/vertical intersections must be bevelled and rounded, and a second coat of CHIMEX 127 must be applied onto this bevel by using joint tape

Application

10 kgs of liquid component is poured into a clean container. The powder component is added and dissolved. The solution is mixed to a thick consistency acquiring a homogenous composition. (approximately 3 minutes with low a speed mixer.) Powder component must be added to liquid component. The mixture must be consumed in 45-60 minutes. CHIMEX 127 is applied in at least two coats using a brush, roller or trowel.Each coat should be applied before the previous coat dries and solidifies. If necessary, the surface should be slightly moisturized prior to the application of the next coat. Each coat must be applied at right angle to the direction of the application.Between the application of two coats, bearing elements such as alkali resistant joint tape, mortar mesh, etc. should be used on cracks or at horizontal/vertical connections. After the application of the last coat the surface is levelled by using a soft, moistured sponge. CHIMEX 127 should be applied with caution onto perlite concrete, gas concrete, or any concrete with high porosity; it should be applied onto these surfaces only after the application of grout or plaster.

Cleaning Of The Tools

The equipment can be cleaned with water immediately after use. When the material dries hard on the equipment,  it can be cleaned by mechanical methods.

Consumption

1 - 1.5 kg/m2 for each coat; it should be applied in two coats minimum, and maximum total Consumption should not exceed 4 kg/m2.

Packaging

Powder component 20 kg kraft bag. Liquid component 10 lt plastic drum.

Storage and Shelf Life

Powder component must be kept in a cool and dry place, and on pallet. Liquid component must be protected from freeze. 12 months minimum in original packaging when kept in a cool and dry place. 

پوشش آب بندی سوپر الاستومری دوجزئی پایه سیمانی-اکرلیکی ، مناسب برای آب بندی فشار مثب و منفی ، آب بندی زیرزمین ها و چاله آسانسورها ، آب بندی مخازن آب و استخرها ، آب بندی پشت بامها و دیوارهای حائل ، آب بندی حوضچه های بتنی ، آب بندی ترکهای بتن و درزهای اجرایی . 

CHIMEX 235

Cement-Acrylic Based, Two Component, Flexible

Waterproofing Material for Negative-Positive Applications

Description

Cement and acrylic based, super elastic, two component, resistant to positive and negative

water pressure waterproofing material with high crack bridging property.

Fields of Application

• Indoor and outdoor for horizontal and vertical applications,

 • Groundwork isolation, retaining walls and basement isolation subject to slight vibrance,

• Elevator pits,

 • Water tanks and swimming pools (under the coverage),

• Isolation of terrace roofs (under the coverage),

• Irrigation channels, manholes, concrete pipes,

• Wet areas such as bathroom, kitchen, balcony,

• Facilities such as spa and hamams,

• To protect concrete from water, carbonation and salts.

Features and Benefits

• Resistant to negative and positive water pressure.

• Elastic, do not shrink and crack.

• Provides highly performing water isolation.

• Forms a perfect isolation layer under ceramicand screed due to its flexibility and high bonding property.

• Highly resistant to carbon dioxide and chlorine ions. • High water vopour permeability allows the concrete to breathe.

• Covers cracks up to 0.60 mm when applied as 2 mm thick and up to 1.20 mm when reinforced with waterproofing fiber mesh.

• Not affected temperature changing after curing.

• Provides seamless water isolation without joints.

• Can be used safely in drinking water tanks.

Application Procedure

Preparation of Substrate

Application substrate must be dry, sound, mainly smooth, clean and fine pored. The application surface must be clear of materials which prevent bonding, such as oil, dust, paint, silicone, curing agents, detergents and paraffin wax. Weak parts of the concrete must be repaired, plasters that are not well adhered must be removed, the surface must be flat and sound, static cracks on the building must be repaired with a plaster containing LATEX or REPAMERK 301. Holes that have water outflow must be filled with WATERSHOCK. The surface must be saturated with water and must be kept moist during the application. Perpendicular corners should be beveled.

Application Method

Pour liquid Part B into a clean mixing container and slowly add powder Part A while mixing

with a 400-600 rpm mixer. Continue mixing for at least 3-5 minutes until a homogenous and uniform mixture is obtained. Wait for 3-5 minutes and mix again for approximately 30 seconds and becomes ready to use. Prepared CHIMEX 235 mixture is applied by brush or trowel as two or three layers. Brush application direction in each layer must be perpendicular to each other. Minimum 5 - 6 hours and maximum 24 hours, must be waited after first coat application at +20°C. Second layer must be applied before the first layer is not completely dry. In case the first layer is dry, the surface must be moisturized again before the application of the second layer. The surface must be protected from sunlight and prevented from drying quickly, for 3 days after the application of the second layer. It is recommended to use a mesh between the layers. Using mesh increases the reinforcing properties of the product. It gains mechanical strength in 3 days, becomes waterproof in 7 days. It gains final strength in 14 days. Ambient and substrate temperature should be between +5°C to +35°C during the application. Also application should not be made in very hot, rainy or windy weathers. You can download product TDS from our web site.

Consumption

1,25 - 1,5 kg/m2 is applied on

each layer. It is recommended

that at least 2 coats.

Recommended 3 coats if

required high protection.

Package

35 kg set

Component A: 25 kg kraft bag

Component B: 10 kg plastic drum 

پوشش محافظ و آب بندی نماهای سنگی ، آجری و سیمانی ساختمان – پوشش بدون رنگ نمای ساختمان . 

SILOX

Solvent Based, Invisible Water Repellent And Surface Impregnating Material

Description

SILOX is a solvent and silan-siloxan based surface impregnating and undercoat material which provides an invisible waterproof barrier in capillaries when it is absorbed by the surface it is applied. In spite of its perfect water-repellent effect it does not have any impact on water vapor permeability of the surface, and therefore allows breathability.

Usage Areas

The surface to be treated must be inclined downstream. It can be applied for water insulation on absorbent surfaces like all types of concrete surfaces; mineral stucco; highly absorbent surfaces such as gas concrete, brick, tile, terracotta and travertine; mineral based natural and artificial stones; surfaces with mineral based paints; and monuments and statues constructed with these materials. It can be applied on the materials mentioned above at poolsides, balconies and terraces to protect them from liquid stains. Can be used as an undercoat prior to paint application.Glazed or non-porous surfaces such as ceramic, faience, glass brick, glass tile, glass mozaic (BTB), etc.

Require special application methods. It provides water repellency at the joints of impermeable coatings like ceramic tiles, metal, glass, glassbrick, etc. It is not recommended to use underground where higher hydrostatic waterpressure may appear, on paints or under water. 

Technical Data

Colour : Invisible

Application temperature : Between +5°C to +35°C

Total drying : 3 hours

Complete curing : 3 days

Specific gravity : 0,79 g/cm3³

UV resistance : Excellent

Advantages

An invisible material which does not form any film on the surface. It is the ideal material for the surfaces where the outlook must not change. Provides rapid water-repellent effect. It makes the surfaces self cleaning with rain. It has very good penetration ability. Ready to use in liquid form. Dries solid without causing stickiness. Does not form any layer on the surface. Has vapor permeability; provides breathability for the surface. Protects the surface from mold, mildew, fungus and moss formation by avoiding moisture which is an excellent environment for microorganisms to reproduce. Resistant to alkali environments. Provides heat economy by protecting walls from wetting. (5% humidity results in a loss of 30% in heat insulation value of that material). Its water-repellent effect avoids any damage which may be caused by expansion due to freeze and thaw cycles. It prevents chalking due to its resistance to salts.

Surface Preparation

The surface to be treated must be clean and dry, and free from grease, rust, dirt, mold, etc. Cracks and loose parts must be repaired. The surface to be treated for water insulation must be inclined downstream. Building elements such as window frames or panels must be protected during application.

Application

SILOX surface impregnating material should be applied by using light ruff brush or by way of spraying. At least two or three layer application is recommended on high absorbent surfaces. Paint may be applied thereon after 24 hours. The application method is saturating the surface wet on wet at least two layers. If there is an other application on SILOX’s layer, should be applied one day later.

Cleaning Of The Tools

Rinse the tools with endustrial solvents after use. 

Consumption

Depending on surface porosity and absorbency, the consumption is 200-600 g/m2²at two layers.

Packaging

Net 3,5 kg metallic case

Net 15 kg metallic case

Storage and Shelf Life

SILOX has a shelf life of min. 1 year when stored unopened, in dry and cool conditions. 

ماستیک آب بندی و درزبندی بتن بر پایه پلی یورتان –تک جزئی با انعطاف بندی زیاد ویژه آب بندی درزهای انبساطی مخازن آب و فاضلاب 

PUMAST 600

Elastic, One Component Polyurethane Sealant

Description

PUMAST 600 is an highly elastic, low modulus polyurethane sealant, with good UV resistance and excellent adhesion to typical construction materials. PUMAST 600 is one component and cures with moisture to form a flexible sealant which can be overpainted after curing is finished. The sealant is non sagging, highly thixotropic, easy smoothing and has good workability. It is a perfect product for all types of static and dynamic expansion joints of structural members.

Usage Areas

PUMAST 600 is designed for civil and industrial movement, expansion, control and dilatation joints in architectural and heavy construction. To be used as a sealant between concrete, mortar, brickwork, natural and synthetic stone, metal, steel, aluminium, wood, ceramic tiles, rigid plastics etc.

Technical Data

Colours : White, grey, black

Chemical basis : Polyurethane

Viscosity : Non sag

Specific gravity : Apr. 1,25 g/cm3

Inflammability point : > 60°C

Freezing point : < - 10°C

Curing speed at : 25°C and 50 % R.H 2mm after: 24 hrs

Skin formation : Apr. 3 hours

Hardness Shore A : 25, 40 and 50 Shore

Elongation at break : Apr. % 600

E Modulus : 0,22 Mpa

Recovery from deformation : 85 %

Shrinkage : 5 %

Admissable joint movement : ±25 %

Temperature resistance : - 40 to 80°C

Max. joint size : 4 cm

Surfaces Preparations

All surfaces must be perfectly clean, dry and free from dust and grease. Where necessary apply a coating of primer on the joint walls. Use PU 101 A for porous (absorbing) surfaces like concrete, mortar etc.

Joint design

The sealant should not adhere to the joint bottom; the use of a joint backing rod is recommended. It is advisable to effect preliminary adhesion tests. If the joint has a concrete protective system the compatibility of the joint coating with the sealant has to be verified. 

Application

Application of PUMAST 600 is carried out by a suitable pres-out gun.

Cleaning Of The Tools

Clean tools with solvent after use. Do not allow material to cure in tools.

Consumption

For example;

5 mm x 5 mm 32 g/m

10 mm x 10 mm 130 g/m

15 mm x 10 mm 195 g/m

20 mm x 10 mm 260 g/m

25 mm x 15 mm 485 g/m

Packaging

600 ml sausages)20 pcs per box(

Storage and Shelf life

PUMAST 600 must be stored in original containers and under dry condition at 5°C to 25°C. Under these conditions shelf life is 12 months.

ماستیک درز بندی پلی سولفاید ویژه آب بندی درزهای انبساطی با خواص مقاومت شیمیایی بالا و مقاومت در برابر نفت و بنزین

JOINTPAST PS-V and PS-H

Polysulfide Based  ,Two Components, Joint Sealant

Description

It is very highly elastic, double component, liquid polymer (polysulfide) based joint filling paste cured in the presence of catalyst.

Usage Areas

For its high movement capacity, strength which maintains its advantages for very long time even under adverse weather conditions, and resistance against the chemicals, it is used as the joint filing paste in horizontal and vertical expansion joints in the buildings and all other structures that require very high elasticity. It is used in the automobile industry and marine vessels as assembly material for the purpose of filling the wholes and joints as well as providing insulation against the external environment conditions.

Technical Data

Application temperature : (+5) - (+40) °C

Specific gravity (DIN 52451) : 1.57 g/ml

Shrinkage while curing Maximum : 9.5%

Surface shrinkage : Maximum 1 mm

Movement capacity : 25%

Curing period : 3 - 6 hours

Shore A hardness (DIN 53505) : ~ 25

Heat resistance : (- 40) - (+ 80) °C

Color : Gray / Black

Application

The application surfaces must be dry and free from dirt, dust, and oil and grease. The detachable loose parts must be removed from the application surface. If it is necessary, surface is primered with PS PRIMER. The double component product is made ready for use by mixing with a low speed mixer until a completely homogenous mixture is acquired.

It is necessary to take care not to create air bubble in the mixture while mixing. The mixture must be used not later than

1 hour after it has been prepared. The application is made using a spraying pistol or applicator in line with the package form. If the joint depth is high, the joint depth must be adjusted using appropriate profiles to save material.

It is necessary to use primer material to improve adhesion. At the end of the application, the tools must be cleaned with chemical solvents if the material is yet to be cured, or mechanically if the material has been cured.

Cleaning Of The Tools

The equipment can be cleaned by using cellulosic thinner immediately after application.

Consumption

 With 1 liter PS, through the linear joint length metrically

Packaging

2.5 lt Metal cans

3,5 kg/Set for PS-V

4,0 kg/Set for PS-H

Storage and Shelf Life

In cool and dry places, 12 months.  

واتراستاپ منبسطشونده هیدروفیلی ویژه آب بندی درزهای اجرایی در مخازن آب و فاضلاب ، آب بندی استخر و حوضچه ها ، آب بندی دور لوله ها 

SWELLBAND A

Acrylic Polymer Based, Swelling Waterstop

Description

SWELLBAND A is an acrylic based sealing material that swell in contact with water.

Fields of Application

• On swimming pools,

• On water tanks,

• On water purifying system,

• On construction joints,

• On joint of curtain walls with building foundation,

• Where contact with the concrete of steel profiles and pipes,

• On PVC pipes of input and output as a water-retaining flange,

• Used to sealing arease that are exposed to sea water.

Features and Benefits

• Easy to apply.

• Applicable on wide range substrates.

• Easy application even with huge amount of rebar.

• Swelling occurs in a controlled. Does not swollen suddenly cast in concrete and does not damage the concrete.

• Allows the filling of possible gaps and create a water barrier in the reinforced concrete structure of the material with changing size by swelling.

• Resistant to highly salt water and various chemicals.

Application Procedure

Preparation of Substrate

The surface must be clean and dry. It must not be applied to wet, frozen, greasy or dusty surfaces, and under wet weather conditions. SWELLBAND A should be protected from humidity and rain before the application.

Application Method

Roll out required amount of SWELLBAND A. Acrylic adhesive is placed in the middle of the joints and SWELLBAND A is glued on it and fixed on the surface. Place seams side by side or end to end; do not overlap. Make sure waterstop covers all parts of the surface, especially for surfaces which are not perfect in shape. Placed to concrete in a controlled. Protect the surface from water until placed the concrete. It is not suitable for the movement joints.

Consumption

Depends on application areas.

Package

5 mm x 20 mm - 20 m/box

10 mm x 20 mm - 10 m/box

آب بندی بتن و سازه های بتنی

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ، ارائه دهنده خدمات مهندسی ، مشاوره و اجرای آب بندی بتن و سازه های بتنی

با سلام و شادباش ، شما می توانید جهت مشاوره در زمینه آب بندی بتن و سازه های بتنی ،دریافت مشخصات فنی رزین تزریقی پلی یورتان ، درخواست کارشناسی ، خرید رزین و یا همکاری در زمینه اجرای آب بندی بتن و ترک های سازه های بتنی به روش تزریق رزین پلی یورتان و یا سایر روشهای استاندارد با بخش بازرگانی و مهندسی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران تماس حاصل نماید.

 سازه های بتنی از جمله مخازن آب و فاضلاب ، حوضچه ها ، تونلها ، تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، کولینگ تاور ها و ... بنا به دلایل دوام و شرایط بهره برداری نیازمند آب بندی می باشند. آب بندی سازه های بتنی دارای روش و تکنیک های مختلفی است که هر یک بسته به شرایط و سازه مانند شرایط بهره برداری ، فشار منفی با مثبت ، جنس سازه ( بتنی –بلوکی یا آجری ) ، شرایط شیمیایی و مکانیکی بهره بردای ، مباحث اقتصادی ، دکوراتیو یا غیر اکسپوز بودن و .. می توانند مورد استفاده قرار گرفته و مفید باشند.

از جمله انواع روش های آب بندی می توان به پوشش های نفوذگر بتن ، پوشش های الاستومری دو جزئی ، پوشش های اپوکسی ، پوشش های اکرلیک، پوشش های پلی یورتان و ... اشاره کرد.

از جمله این روش ها آب بندی بتن ، ترک و درزهای آبدار با استفاده از تزریق رزین پلی یورتان می باشد. از مزایای این روش ، سرعت بالا ، دوام بالا ، امکان اجرا در فشار مثبت و منفی ، جلوگیری از خوردگی و ... می باشد.

همچنین شما می توانید برای دسترسی به سایر مباحث تخصصی بتن مانند افزودنی های بتن ، تکنولوژی بتن، آزمایش های غیرمخرب بتن، خودرگی بتن، نفوذپذیری بتن، بتن های خاص، انواع روش های ترمیم و مقاوم سازی بتن و ... در بخش مقالات سایت جستجو  یا موضوع مورد نظر را از طریق پنجره جستجو سرچ نماید.

آب بندی بتن و سازه های بتنی به روش تزریق رزین پلی یورتان

برای آب بندی یک سازه بتنی باید دو کار اساسی صورت بگیرد:

    •  آب بندی خود بتن توسط بتن مناسب

    •  آب بندی درزهای بتن توسط واتراستاپ

که هر دو صورت می بایست برقرار باشد.

اصول آب بندی بتن

اصلاح منحنی دانه بندی و کنترل میزان فیلر (FILLER) بتن یعنی بیشتری نسبت به سایر مواد داشته باشد و تغییر نسبت مصالح درشت به ریز (در بتن های معمولی شن بیشتر است ولی در اینجا نسبتها برابر باید باشد)، نسبت آب به سیمان حداقل است، از دیگر عوامل موثر ویبره ی مناسب است و برای افزایش ضریب اطمینان لزوما همه بتن ها نیاز به افزودنی ندارند البته اگرخوب اجرا شود.

اصول آب بندی درزها

    • واتر استاپ

    • درزگیر که به عنوان مکمل استفاده می شود نه به عنوان جایگزین

کاربرد واتراستاپ ها برای آب بندی درزهای اجرایی و درزهای انبساط در سازه های بتنی آبی استفاده می شود.

اهمیت واتر استاپ ها را در سازه های آبی می توان به مانند بادبند ها در سازه ها عنوان نمود.

واتر استاپ طول مسیر جریان و حرکت آب را طولانی می کند تا آب نتواند نشت کند. ضخامت بتن بر اساس میزان نفوذ پذیری از آن جهت اهمیت دارد که اگر ضخامتش بیشتر از میزان نفوذ پذی

اصول آب بندی درزها

    • واتر استاپ

    • درزگیر که به عنوان مکمل استفاده می شود نه به عنوان جایگزین

کاربرد واتراستاپ ها برای آب بندی درزهای اجرایی و درزهای انبساط در سازه های بتنی آبی استفاده می شود.

اهمیت واتر استاپ ها را در سازه های آبی می توان به مانند بادبند ها در سازه ها عنوان نمود.

واتر استاپ طول مسیر جریان و حرکت آب را طولانی می کند تا آب نتواند نشت کند. ضخامت بتن بر اساس میزان نفوذ پذیری از آن جهت اهمیت دارد که اگر ضخامتش بیشتر از میزان نفوذ پذیری آب باشد تا آب از آن عبور نکند.

یکی از نکات در طراحی، عرض واتر استاپ است، که عمق نفوذ بیشتر از یک دور رفت و برگشت باشد.

انواع درزها

1- درزهای ثابت:

در این درزها آرماتور قطع نمی شود.

    الف) درزهای اجرایی (مثل قطع بتن ریزی و عدم پیوستگی)

    ب) ترک

2- درزهای حرکتی:

    الف) انبساط حرارتی

    ب) انقباض

    ج) فرعی ترکیبی

بنا به نوع درزها 2 نوع واتر استاپ داریم که شامل تخت که در وسطش حفره نمی باشد.

همه واتر استاپ ها آج دارند که باعث چسبندگی و افزایش طول مسیر آب می باشند و نوع آنها با توجه به نوع درز تعیین می شوند.

در واتر استاپ ها

در واتر استاپ هایی که در وسطش حفره دارند، حفره دقیقا وسط درز حرارتی انبساطی می افتد که جلوگیری از بازی کردن درز میشود .

انواع واتر استاپ ها از لحاظ محل قرار گیری در مقاطع بتنی به انواع زیر تقسیم می شوند:

    الف) واتر استاپ های میانی

    ب) واتر استاپ های کفی (کف استخر)

    ج) واتر استاپ های روکار

نکته: در درزهای انبساطی واتر استاپ ها مستقیما با آب در تماس هستند ولی در درزهای اجرائی اینگونه نیست.

عوامل موثر در تعیین اشکال و ابعاد واتر استاپ ها

    • نوع و اندازه درز

    • محل قرار گیری واتر استاپ ها در مقطع بتنی

    • ضخامت قطعه بتنی که واتر استاپ ها در آن قرار دارند

    • فشار هیدرواستاتیک درون سازه

نکته 1: دو گوه انتهایی واتر استاپ ها نقش بسیار مهمی در جلوگیری از عبور آب دارد،چون گوه های وسطی که در کشش قرار می گیرند تخت می شوند ولی انتها هیچ تغییری نمی کند.

نکته 2: واتر استاپ به هیچ وجه خم یا سوراخ نمی شود. این واتر استاپ ها را باید از بالا و پایین کاملا مهار شود.

ساده ترین راه همپوشانی (Overlap) هرچقدر که Overlap زیاد باشد به خاطر آج ها دو سر کاملا بر هم منطبق نمی شوند.

بهترین راه

بهترین راه Overlap توسط جوش لب به لب توسط دستگاه مخصوص هویه برقی می باشد به این صورت است که دو سر واتر استاپ را ذوب می کنند و به هم می چسبانند.

نکته: دقت شود که واتر استاپ باید ذوب شود نه اینکه بسوزد.

نکته: دقت شود که در هنگام ذوب گاز سمی متصاعد می شود و باید در فضای باز و از ماسک استفاده شود.

مراحل کار: هنگام ذوب کردن هر دو لبه به طور همزمان توسط المانی که وسطش می گذاریم و با گرما می شود.

واتر استاپ در محل عمود بر درز در کشش است و ما در مورد مقاومت کششی این محل اتصال نداریم.

آزمایش کنترل کیفیت واتر استاپ

دو قطعه I شکل از واتر استاپ در هر دو جهت آنها بریده می شود و مورد بررسی قرار می گیرد.

نکته: افزایش طول در زمان بریدگی و مقاومت مهم است.

در سالهای گذشته ار واتر استاپ های مسی استفاده می شد که راحت پاره می شدند و در جوش دادن آنها به مشکل بر می خوردند و در ضمن گران بودند و استفاده از آنها به صرفه نبود.

واتر استاپ های P.V.C در مقابل اشعه ماوراء بنفش خشک و شکننده می شوند.

از ویژگی های واتر استاپ های مرغوب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

    • دارای رنگ روشن باشد (چون رنگ تیره از جنس مو

    • دارای رنگ روشن باشد (چون رنگ تیره از جنس مواد کهنه می باشد)،

    • سطح آنها حتما آجدار باشد

    • زیر تابش مستقیم نور خورشید قرار نگیرد.

    • به هیچ وجه سطح آن چرب نباشد

با این وجود به علت عدم لحاظ تدابیر مذکور و یا مشکلات اجرایی در بسیاری از سازه های در حین ساخت و یا پس از بهره برداری، سازه های بتنی دچار مشکلات مربوط به عدم آب بندی می گردند :

تزریق رزین : تزریق رزین برای ترمیم بتنهای دارای ترک و یا نقاط ، درزها و ترکهای آب دار استفاده می شود. دو روش اصلی برای ترمیم بتن با استفاده از تکنیک ترزیق رزین به کار گرفته می شود :.

الف - رزین اپوکسی : رزین های اپوکسی عمل آوری شده به صورت جامد با مقاومت بالا و مدول الاستسیته نسبتا بالا می باشند. چسبندگی رزینهای اپوکسی  به بتن در حدی می باشد که با اجرای مناسب قابلیت بازگرداندن استحکام سازه ای اولیه بتن ترک خورده را دارند..مدول الاستسیته بالای رزین اپوکسی باعث شده که برای چسباندن بتنهای ترک خورده که در آینده دارای احتمال جابجایی هستند مناسب نباشند. از رزین اپوکسی برای آب بند نمودن ترکهای آبدار استفاده می شود. اما با این حال به علت سرعت پایین عمل آوری رزین های اپوکسی به خصوص در دماهای پایین و نیز در صورت وجود جریان زیاد آب ،  استفاده از آن برای آب بندی ممکن نیست. ترک هایی که در آنها رزین اپوکسی تزریق می شود باید دارای عرضی بین 0.005 اینچ تا 0.25 اینچ باشند. تزریق رزین اپوکسی در ترکهای با عرض 0.005 سخت و ناممکن است و همچنین نگهداری از رزین تزریق شده در ترک های عریض تر از 0.25 اینچ کار دشواری است ، اگر چه گاهی این امر با استفاده از رزین های اپوکسی با چگالی بالا با موفقیت قابل انجام است. رزین های اپوکسی عمل آوری شده دارای حالت تردد و شکننده، با استحکام چسبندگی بیش از مقاومت برشی و کششی بتن می باشند. اگر این مواد برای اتصال مجدد بتن ترک خورده ی در معرض بارهای بیش از مقاومت برشی و کششی استفاده گردد ، باید انتظار داشت که ترکهایی مجددا در کنار خط اتصال اپوکسی نمودار شود. به عبارت دگیر برای ترمیم ترک های فعال نباید از رزین اپوکسی استفاده نمود..

موفقیت در اجرای رزین های اپوکسی برای ترکهای مرطوب متفاوت و متغیر است. تعدادی تکنیک های ویژه و در حال توسعه برای چسبندگی مجدد و آب بندی ترکهای آب دار به وسیله ی رزین اپوکسی وجود دارد. این روش وتکنیک های ویژه بسیار تخصصی و فنی بوده و در جاهای خاصی به کار برده می شوند. این روشها صرفا زمانی در پروزه های تعمیراتی به کار گرفته می شوند که پس از بررسی و تحلیل به این نتیجه برسیم که سایر روشهای موجود و استاندارد برای تعمیر پاسخگو و مناسب نیستند.

ب- رزین های پلی یورتان  : از رزین های پلی یورتان برای آب بندی و حذف نشت آب از ترک ها و درزهای بتن استفاده می شود. آنها همچنین می توانند در ترکهایی که امکان جابجایی های کوچک خواهند داشت، تزریق شوند. چنین سیستم هایی، به جز سیستم پلی یورتان دوجزئی جامد، مقاومت کمی داشته و نباید برای چسباندن دوباره ترکها مورد استفاده قرار گیرند. رزین پلی یورتان نباید در ترکهای با عرض   کمتر از 0.005 اینچ استفاده و تزریق شود.. تا کنون برای تزریق رزین های پلی یورتان، هیچ حدی برای حداکثر اندازه ترک مشخص نشده است. رزین های پلی یورتان با تنوع قابل توجهی از منظر خواص فیزیکی در دسترس می باشند. برخی از رین های پلی یورتان پس از عمل آوری به شکل فوم منعطف در می آیند.سیستم های دیگر رزین پلی یورتان پس از عمل آوری به صورت جامد با انعطاف پذیری نسبی و چگالی بالا در می آیند که می توانند برای چسباندن مجدد درزهای با امکان جابجایی مورد استفاده قرار گیرند.رزین های پلی یورتان فوم شونده برای شروع عملیات عمل آوری نیازمند آب می باشند به همین دلیل طبیعی است که از آنها برای تعمیر و ترمیم بتنهای در معرض آب یا مرطوب استفاده کرد. تا کنون هیچ استانداردی برای رزین های پلی یورتان مانند آنچه در استانداردهای معتبر برای رزین های اپوکسی وجود دارد، ارائه نشده است. با توجه به فقدان استاندارد از یک سو و از سوی دیگر تغییرات گسترده در خواص فیزیکی رزین های پلی یورتان ،  لازم است که دقت و مراقبت زیادی در انتخاب این رزین برای تعمیر بتن صورت گیرد.. راهنمای کاربردی برای این نوع رزین ها زیاد مفید  و موفقیت آمیز نمی باشد. بعضی از مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی در حال انجام مطالعات و تحقیقات بر روی این نوع ارزشمند از رزین ها می باشند. در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی برای روشهای اجرا می توان از این مراکز کمک گرفت.

به علت هزینه بالای روش تزریق، معمولا از این روشها برای ترمیم ترکهای کم عمق و خشک استفاده نمی شود. مشخصات فنی و اجرایی رزین های تزریقی در بخش پیوست مربوط به استانداردهای تعمیر و مرمت مدرج گردیده است.

الف - آماده سازی :  ترک ها ، درزهایی که رزین در آنها تزریق می شود  باید از همه ی آلایندها و مواد آلی به خوبی پاک شود.از روشهای مختلف با بازدهی متفاوت برای پاکسازی ترکها استفاده می شود..استفاده مکرر از تزریق هوای فشرده و پس از آن آب ، از محل سوراخ های ایجاد شده برای انجام عملیات تزریق، روش مناسبی برای شستشو و پاکسازی ترکهای در معرض نشت آب می باشد. استفاده ی موفق از صابون ها در شستشو با آب، توسط تعدادی از دست اندرکارن گزارش گردیده است. حذف کامل صابون از درون ترکها مشکل بوده ، لذا ممکن است با توجه به این مشکلات استفاده از آن معقول و راضی کننده نباشد. استفاده از اسیدها برای تمیز کردن ترکها در عملیات بازسازی و ترمیم مجاز نیست. معمولا نباید در ترکهایی از رزین اپوکسی برای ترمیم و چسبندگی مجدد آنها استفاده می شود اقدام به تزریق آب نمود. از رزین اپوکسی می تواند برای تزریق در ترکهای مرطوبت نیز استفاده نمود، لذا آنها چسبندگی بالاتری در هنگام اتصال به بتن های خشک خواهند داشت.

ب- مواد : رزین اپوکسی مورد استفاده برای تزریق باید حاوی 100 درصد مواد جامد و منطبق با استانداردهای معتبر باشد. اگر هدف از انجام تزریق بازگرداندن به شرایط باربری اصلی و اولیه طراحی باشد باید رزینهای اپوکسی تیپ چهار انتخاب و استفاده شود. اما اگر هدف از تعمیر بازگرداندن قابلیت باربری اولیه نباشد استفاده از رزین های اپوکسی تیپ یک کفایت می کند. استفاده از هر گونه حلال و یا رقیق کننده غیر واکنش زا در رزین پلی یورتان مجاز نمی باشد..

رزین پلی یورتان به کار برده شده در تعمیر ترکها سیستمی دو بخشی شامل 100 درصد از رزین پلی یورتان به عنوان بخش اول و آب به عنوان بخش دوم می باشد.. رزین های پلی یورتان در هنگام اختلاط با آب و عمل آوری به شکل فوم های انعطاف پذیر یا ژل در می آیند که این امر مرتبط و متناسب با نسبت اختلاط رزین با آب می باشد. با این حال در صورتی که اختلاط رزین پلی یورتان با مقدار مناسبی از آب انجام شود  فوم رزین عمل آوری و سخت شده دارای حداقل مقاومت کششی   20 psi با چسبندگی به بتن   20 psi و حداقل ازدیاد طول 400 درصد در هنگام گسیختگی کششی می باشد. قبل از استفاده و تزریق رزین های پلی یورتان باید گواهی نامه ای از تولید کننده مبنی بر اینکه محصول مورد نظر  حداقل مشخصات مذکور را دارا می باشد ، اخذ گردد.

ج - تجهیزات تزریق : رزین ها می توانند با انواع مختلف تجهیزات تزریق شوند. در تعمیرات کوچک با رزین اپوکسی از هر سیستمی که بتواند به شکل مناسب و موفقیت آمیز تزریق مورد نیاز رزین اپوکسی را انجام دهد، می توان استفاده نمود. در این سیستم ها می توان دو جزء رزین اپوکسی را پیش از اجرا در ظرفی مجزا مخلوط نمود. با توجه به عمر کوتاه رزین اپوکسی پس از اختلاط، این روش می تواند از نظر زمانی بحران ساز باشد.

    معمولا در کارهای بزرگ تزریق رزین اپوکسی نیاز است از تزریق به روش  تک مرحله ای که در آن دو جز اپوکسی از مخزن به طور مجزا به نازل پمپاژ  و در آنجا مخلوط می شوند، استفاده شوند. با انجام اختلاط در نازل این امکان   به وجود می آورد که دو جزء در کنار ترک تعمیری با هم مخلوط و پس از آن  تزریق صورت گیرد.. اپوکسی مورد استفاده در این روش باید در ابتدا ویسکوزیته پایینی داشته و زمان مجموعه عملیات به دقت کنترل شود. کاخانه های مختلف تولید کننده دارای تجهیزات با مشخصات اختصاصی خود می باشند ( شکل 62  - . مجموعه اپوکسی ها و روش های مختلف توسعه یافته این امکان را فراهم می سازد که تعمیرات در شرایط نامطلوب با رضایت و موفقیت انجام گردد. در صورت نیاز به تعمیرات عمده به روش تزریق رزین اپوکسی باید با این شرکت ها تماس حاصل کرد.

  رزین های پلی یورتان پس از انجام اختلاط دارای عمری بسیار کوتاه بوده از این رو باید زمانی که همه مولفه ها آماده می باشد اختلاط صورت گیرد و برای تزریق از تجهیزات اختصاصی تک مرحله ای مانند آنچه برای تزریق رزین اپوکسی در تعمیرات بزرگ به کار گرفته می شود، استفاده نمود.. دستورالعملهای تعمیراتی موجود ، اجازه ی تزریق رزین 100 درصد خالص را نمی دهند. در هر مرحله باید ترکیباتی از مخلوط آب و رزین یا  رزین نوع A و نوع B به کار گرفته شود. این تجهیزات اجزای سیستم رزین باعث می گردد تا اختلاط دقیقا قبل از نقطه تزریق رزین درون ترک صورت پذیرد. اندازه ی تجهیزات تزریق رزین پلی یورتان از انواع کوچک و دستی ، تا تجهیزات بزرگ تجاری که قادر به تزریق حجم زیادی از رزین در ساعت می باشند ، متفاوت است (شکل 63 و 64). فشار پمپاژ تجهیزات تزریق رزین پلی یورتان ممکن است بیش از 3000 psi باشد. تعدادی از تولیدکنندگان وجود دارند که تجهیزاتی با کیفیت مناسب و بالا ارائه می نمایند و به ندرت پیش می آید که نیاز به طراحی نوع خاص دیگری از تجهیزات برای پروژه تعمیراتی باشد.

د – روش اجرا :  موفقیت پروژه های تعمیراتی با تزریق رزین به طور مستقیم به تجربه و دانش نیروهای اجرایی بستگی دارد. پیمانکاری که برای تعمیر بوسیله تزریق برگزیده می شود می بایست دارای 3 سال تجربه در قراردادهای مشابه بوده و یا حداقل در پنج پروژه مشارکت داشته باشد. در پروژه تعمیراتی در صورتی می توان از پیمانکار با تجربه کمتر استفاده نمود که شرکت تولیدکننده قبول کند که به صورت تمام وقت اقدام به نظارت بر روند اجرایی پروژه نماید و تولید کننده مذکور دارای پنج سال سابقه ارائه رزین به پروژه های مشابه باشد.

1.روش اجرا رزین اپوکسی با تزریق تحت فشار :. هدف از تزریق رزین اپوکسی پر کردن کامل ترک و نگهداری از آن تا اتمام مرحله عمل آوری و سفت شدن می باشد. اولین گام در فرایند تزریق رزین، تمیز کردن کامل سطوح بتن مجاور ترک از بتنهای سست ، فرسوده و آلودگی ها است. سپس محل و ورودی تزریق بازرسی و بررسی می گردد. انواع مختلفی از روشهای تزریق را می توان به کار گرفت :

 

2.اگر ترکها به وضوح قابل مشاهده و نسبتا باز باشند می توان پکر تزریق را با فواصل مناسب با حفاری مستقیم در سطح ترک نصب کرد. در هنگام سوراخ کاری برای نصب پکر باید مراقب بود تا از ایجاد گرد و غبار و بقایای سوراخ کاری و در نتیجه مسدود شدن مسیر و دهانه، جلوگیری شود. دریل هایی با وکیوم مخصوص برای این کار وجود دارد. سطح ترک بین پکر ها باید بوسیله بتونه اپوکسی بسته شود تا امکان سفت شدن رزین در ترک به وجود آید. عملیات تزریق از کم ارتفاع ترین پکر شروع و تا بالاترین پکر ادامه می یابد.

3.روش بهتر برای نصب پکر سوراخ کاری متناوب از بالا و پایین ترک ، با زوایه تا هنگام قطع و عبور از سطح ترک می باشد. این روش تضمین می کنند که سوراخ ایجاد شده، حتی در صورت وجود ترکهای انشعابی و یا شیب در ترک ، با آن تلاقی خواهد داشت.سپس باید همانند آنچه در بالا گفته شد ، سطح روی ترک به وسیله بتونه یا خمیر اپوکسی بسته شود.

باید تزریق رزین اپوکسی را با فشار نسبتا پایین انجام داده و اجازه داد تا رزین حرکت و همه حفرارت را پر نماید. استفاده از فشار بالا در تزریق رزین باعث بسته شدن مسیر تزریق و عدم پرشدن کامل ترک می شود که این امر از علائم بی تجربگی پیمانکار مربوطه می باشد. بهترین روش برای حصول اطمینان از کیفیت عملیات تزریق رزین اپوکسی ، اخذ و تصویب برنامه دقیق آماده سازی و اجرای عملیات از پیمانکار و انجام عملیات کرگیری با ابعاد کوچک از محل تزریق رزین در بتن می باشد. اگر بیش از 90 درصد از حفرات خالی در بتن طی عملیات تزریق پر شده باشد می توان آن را به عنوان تزریق کامل در نظر گرفت. اگر تزریق به طور کامل نباشد پیمانکار بدون دریافت هرگونه هزینه ای  از کارفرما ، ملزم به انجام عملیات تزریق مجدد می باشد.

( 2 ) روش اجرا رزین پلی یورتان با تزریق تحت فشار : اصول اصلی تزریق رزین پلی یورتان مبتنی بر کنترل نفوذ آب با استفاده از تزریق رزین تحت فشار و بستن ترک می باشد. اکثر مسائل مربوط به تزریق رزین پلی یورتان مشابه روش تزریق دوغاب سیمان می باشد.

برای مهار بهتر جریان آب می بایست حتی امکان سوراخ های حفر شده برای تزریق در سطح بتن باشند. می توان بر روی سوراخ ها از پکر شیردار استفاده کرد تا در هنگام  تزریق با استفاده از آن  فشار آب ترک در سطح بتن را از بین برد ( شکل 65 ). برای جلوگیری از خروج و پرت زیاد رزین در هنگام تزریق ، ترک را  باید با استفاده گوه چوبی ، پشم سنگ ، طناب کنافی به همراه رزین و یا بتونه اپوکسی به طور موقت مهر و موم کرد.

سوراخ های ایجاد شده برای تزریق رزین  می بایست به صورت متناوب در طرفین ترک و با حداکثر فاصله 24 اینچ از هم باشند. سوراخ های مذکور به صورت زاویه دار و با عمق 8 تا 24 اینج  ( سوراخها باید بسته به ضخامت بتن تا عمقی که امکان دارد ادامه یابد  - باشند. بسته به روش تزریق و میزان آب ، از  انواع مختلف پکر ها و یا پکر شیردار استفاده می شود.

تزریق رزین پلی یورتان می بایست براساس روند و مراحل از پیش تعیین شده، صورت گیرد. سیستم   تزریق از نظر فواصل تزریق همانند فواصل تزریق دوغاب سیمان موفقیت آمیز، می باشد.  در این سیستم ابتدا تزریق از سوراخهای ابتدایی و پس از آن از سوراخ های میانی صورت می گیرد. به طور مثال ابتدا تزریق رزین از سوراخ های ابتدایی طرفین انجام و پس از آن سوراخ سوم در وسط آنها حفر و تزریق صورت می گیرد. فشار تزریق باید حداقل فشار مناسب برای حرکت رزین و پر کردن ترک باشد. با این حال معمولا از فشار   PSI 1500 تا   PSI 2000 برای تزریق استفاده می شود. زمانی تزریق در یک سوراخ باید پایان دهیم که جریان تزریق   با فشار ثابت طی یک دوره 10 تا 15 دقیقه ای ، متوقف شده باشد. این روش در اتمام و متوقف کردن تزریق باعث می شود تا تضمین لازم برای پرشدن کامل ترک، تراکم و ایجاد ترمیمی مناسب ایجاد گردد. این یک اشتباه است که به محض توقف نشت آب تزریق خاتمه داده شود. اگر از این روش استفاده شود می توان تا حدودی عملکرد را با استفاده از ترزیق رزین با چگالی پایین تر تحت فشار هیدروستاتیک و تزریق مجدد در صورت وقوع نشت ، بهبود داد. 

همچنین استفاده از تزریق های متناوب به منظور آب بندی ترک ها با شدت آب زیاد رایج است. در این روش یک مرحله تزریق اولیه در تعدادی از پکر های از پیش انتخاب شده انجام می گردد و پس از گذشت 15 دقیقه تا 2 ساعت مرحله بعد تزریق ها انجام می گردد. برای آب بندی ترکهای با حجم زیاد جریان آب  ممکن است چندین مرحله از عملیات تزریق نیاز باشد. از همین رو تعداد قطعی تزریق مورد نیاز نامعین است.

در تزریق رزین پلی یورتان ، با نسبتهای مختلف آب به رزین انجام می گردد. برای جریان های زیاد آب ، نسبت آب به رزین 0.5:1 می تواند مطلوب و مناسب باشد. لازم به ذکر است که رزین و آب گفته شده ممکن است در محدود 1 اینچ تا 5 فوت از لوله دستگاه تزریق و پیش از خروجی مخلوط شده و واکنش کف زایی پس از ورود جریان به شبکه ترکها انجام می گردد. از پکر های با طول زیاد می توان برای تزریق رزین در نقاط عمیق سازه استفاده نمود. اگر از رزین مخلوط شده برای تزریق در چنین سوراخهایی استفاده شود واکنش در طول سوراخ و قبل از رسیدن رزین به عمق مورد نظر ترک رخ خواهد داد. این پکرهای مخصوص، با حرکت مجزا اجزا رزین تزریقی، امکان حرکت رزین تا سوراخ انتهایی پکر در عمق ترک را مهیا می سازند.

در انجام کارهای اینچنینی، نیاز به استفاده از پیمانکاران با تجربه و مشاوران فنی اهمیت بیشتری می یابد

(3 ) پاکسازی : در اتمام عملیات تزریق باید سوراخ های تزریق ، رزینهای سر ریز و اضافه و بتونه های موجود در سطح ترک باید از سطوح قابل مشاهد کار حذف و زدوده شود. این امر می تواند به وسیله ساب زدن ، تراشیدن یا واترجت با فشار بالا صورت گیرد. برای پرسازی حفرات تزریق باید ملات های آماده یا سایر مواد ترمیم کننده مناسب، پیش بینی و اجرا  شود.

عبارت آب بندی استخر با چسب بتن,روش اجرای آب بندی استخر,روش اجرای آب بندی استخر,واترپروف بتن,مواد آب بندی,واترپروف چیست,شیمی ساختمان,چسب آباذگران,مواد آب بندی بتن,شرکت های دارنده مواد آب بندی بتن,آب بند کننده بتن,آنی گیر بتن,عایق الاستومری,عایق الاستومری بتن,پوشش آب بند کننده الاستومری بتن,بتن واترپروف,مواد واترپروف بتن,فروش واترپروف بتن,فروش واترپروف بتن,قیمت واترپروف بتن,انواع واترپروف بتن,واترپروف کردن بتن,چسب واتروف بت,چسب واترپروف استخر,عایق الاستومری بتن,عایق واترپروف بتن,عایق واترپروف استخر,روش عایق کاری استخر,عایق رطوبتی جدید بتن,عایق رطوبتی جدید ساختمان,عایق رطوبتی استخر,شرکت آب بندی استخر,شرکت واترپروف بتن,شرکت عایق کاری استخر,اکیپ آب بندی استخر,اکیپ آب بندی بتن,اکیپ آب بند مخزن,آب بندی درز انبساطی,آب بندی درز بتن,مواد واترپروف درز بتن,عایق کاری درز بتن,مواد واترپروف درز بتن,آب بندی چاله آسانسور,مواد آب بند کننده بتن,مواد آب بند,مواد آب بندی استخر,عایق نفوذی بتن,عایق نانو چیست,عایق دیوار ساختمان,شرکت عایق بتن,عایق بتن سپاهان,بتن عایق بندی,پوشش بتن,عایق آب بندی – آب بندی دیوار حائل,عایق آب بندی دیوار حائل,پوشش آب بندی دیوار حال,مواد اب بندی دیوار حائل,آب بندی دیوار آجری,پوشش محافظ نما,عایق محافظ نما,آب بند ئو جزئی,آب بندی نمای ساختمان,رنگ نمای ساختمان,آب بندی ساختمان,رنگ نمای خارجی ساختمان,رنگ استخر,رنگ استخری ضد جلبک,رنگ استخری,رنگ استخری پایه آب,ترمیم نشت استخر,ترمیم ترک استخر,آب بندی درز بتن, آب بندی درزها,آب بندی درز کاشی,آب بندی استخر بلوکی,آب بندی دویار سیمانی,آب بندی بتن استخر,آب بندی استخر بتنی,نحوه آب بندی استخر,چسب آب بندی لوله,آب بندی مخزن بلوکی,آب بندی استخر آجریدر سایت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران –شما می توانید جهت دسترسی به مطالب ، استانداردها و محصولات مورد نظر خود از طریق پنجره جستجو در سمت راست صفحه اقدام نماید.

همچنین شما می توانید جهت کسب مشاوره و اطلاعات تکمیلی فنی ، اجرایی  و مالی با بخش فنی و مهندسی و یا فروش مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( 09120916271-44618462-44618379-021 ) تماس حاصل فرمایید.

برخی از پروژه های انجام شده در زمینه تعمیرات توسط این شرکت به شرح ذیل می باشد :  آب بندی مخزن 8500 مترمکعبی ذوب آهن اصفهان ، ترمیم و آب بندی کولینگ تاور پالایشگاه بندر عباس،  ترمیم و آب بندی مخازن پساب ماهشهر،  ترمیم و بازسازی پل های بتنی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی ، ترمیم و آب بندی مخازن 10000 مترمکعبی شوشتر، ترمیم و آب بندی تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس ، آزمایش های غیرمخرب پل های تهران – قم ، آزمایش های غیرمخرب تعاونی مسکن قم ، ترمیم و مقاوم هازی برج زعفرانیه ، ترمیم و آب بندی استخر پساب کارخانه نمک زدایی اهواز ، کف پوش اپوکسی سوله نفت مارون ، ترمیم و مقاوم سازی بیمارستان خلیج فارس بندرعباس ، ترمیم و آب بندی مخازن بتنی شهرک های صنعتی استان ایلام و خوزستان ، اجرای کف پوش آنتی استاتیک بیمارستان شادگان، اجرای ترمیم و آب بندی مخزن پمپ بنزین دروازه اهواز، اجرای ترمیم و آب بندی مخازن بتنی کارخانه نمک زادیی متمرکز اهواز، اجرای کف پوش اپوکسی کارخانه الکل رازی ، اجرای کف پوش اپوکسی کارخانه نفت مارون، اجرای کف پوش پلی یورتان ایستگاه پمپاژ امیدیه ، اجرای کف پوش پلی یورتان ایستگاه پمپاژ مسجد سلیمان ، ترمیم و آب بندی استخر کارخانه صنعت کاران قم ، ترمیم و آب بندی استخر نفت منطقه عسلویه ، ترمیم و آب بند کولینگ تاور پتروشیمی فن آوران ، ترمیم و آب بندی کولینگ تاور پتروشیمی کارون ، ترمیم و آب بندی کولینگ تاور پالایشگاه بندرعباس ، آزمایش های غیرمخرب ، ارزیابی ترمیم ، آب بندی و مقاوم سازی تصفیه خانه شیمیایی و ستلر سد آب بند ذوب آهن اصفهان ( سیزده سازه بتنی ) ، ترمیم و پوشش اپوکسی و فایبرگلاس نیروگاه شیرکوه یزد ، ترمیم و آب بند حوضچه ها و سطوح بتنی پتروشیمی اروند ، ترمیم سازه های بتنی مخزن آمونیاک پتروشیمی رازی ، ترمیم و آب بندی پست برق بندر امام خمینی ، ترمیم و آب بندی سازه های بتنی کشت و صنعت میرزا کوچک خان ( بخش دوم ) ، ترمیم و آب بندی پست برق پتروشیمی تندگویان، ترمیم و آب بندی پست برق پتروشیمی غدیر، پوشش ضد حریق پتروشیمی بوعلی ، مقاوم سازی پتروشیمی رجال ، ترمیم و بازسازی مخازن پساب شرکت نفت و گاز غرب کشور در دهلران، ترمیم و آب بندی کولینگ تاور کارخانه فولاد و چدن اشتهارد، ترمیم و آب بندی تصفیه خانه شهید محمدی مسجدسلیمان، ترمیم و آب بندی ایستگاه پمپاژ امیدیه، مقاوم سازی فرهنگسرای بانوان جایزان ،  ترمیم و آب بندی حوضچه های نیروگاه رامین ، ترمیم و آب بندی انبار پتروشیمی آبادان ، ترمیم و آب بندی تصفیه خانه فولاد خوزستان ، ترمیم و آب بندی سازه های تیکنر شرکت فولاد خوزستان ، ترمیم و آب بندی تصفیه خانه ایستگاه یازده آبادان ، ترمیم و آب بندی ایستگاه پمپاژ کشت و صنعت میان آب ، ترمیم و آب بندی مخزن پتروشیمی مسجد سلیمان ، ترمیم و آب بندی مخزن کارخانه الکل رازی ، ترمیم و آب بندی تصفیه خانه کشت و صنعت دهخدا، ترمیم و آب بندی سازه های بتنی کشت و صنعت میرزا کوچک خان، کاشت 10000 بولت و آرماتور اسکله بندر امام خمینی ، کاشت 300 عدد بولت منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر ، کاشت 1500 عدد بولت برازجان و ... .