عملیات اجرایی شرکت فولاد خوزستان

عملیات اجرایی شرکت فولاد خوزستان
2557

عملیات اجرایی شرکت فولاد خوزستان

اتمام عملیات اجرایی ترمیم و آب بندی سازه تیکنر 2 شرکت فولاد خوزستان توسط بخش مهندسی اجرایی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران