اجرای ترمیم مخزن شهرستان حمیدیه

اجرای ترمیم مخزن شهرستان حمیدیه
2707

اجرای ترمیم مخزن شهرستان حمیدیه

ابلاغ اجرای ترمیم و آب بندی مخزن 10000 مترمکعبی آب شرب شهرستان حمیدیه

این ابلاغ از سوی سازمان آب وبرق خوزستان و از سوی مدیریت بهره برداری شبکه آب شهرستان حمیدیه صورت پذیرفت.َ

ابلاغ اجرای ترمیم و آب بندی مخزن 10000 مترمکعبی آب شرب شهرستان حمیدیه . این ابلاغ از سوی سازمان آب وبرق خوزستان و از سوی مدیریت بهره برداری شبکه آب شهرستان حمیدیه صورت پذیرفت.َ

در چارچوب این قرارداد شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران می بایست اقدام به اجرای ترمیم و آب بندی ترکها ، بتن های آسیب دیده و درزهای انبساطی بنماید.