تست کشش آرماتور در پردیس

تست کشش آرماتور در پردیس
1835

تست کشش آرماتور در پردیس

انجام تست کشش آرماتور های کاشته شده در بتن ( PULL OUT ) توسط تیم آزمایشگاهی و مهندس کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران در پروژه شهر پردیس