عملیات آب بندی کارخانه نمکزدایی اهواز

عملیات آب بندی کارخانه نمکزدایی اهواز
1135

اجرای عملیات آب بندی بام پست برق کارخانه نمکزدایی اهواز

اجرای عملیات آب بندی بام پست برق کارخانه نمکزدایی اهواز توسط کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران