عملیات تصفیه خانه فاضلاب دعبل خزائی

عملیات تصفیه خانه فاضلاب دعبل خزائی
1206

قرارداد عملیات تصفیه خانه فاضلاب کشت و صنعت دعبل خزائی

انعقاد قرارداد و شروع عملیات اجرایی کرگیر ، ترمیم و آب بندی سازه های بتنی تصفیه خانه فاضلاب کشت و صنعت دعبل خزائی توسط کلینیک فنی و نخصصی بتن