پروژه کارخانه مواد شیمیایی گرمسار

پروژه کارخانه مواد شیمیایی گرمسار
1952 1396/4/8

پروژه کارخانه مواد شیمیایی گرمسار

ترمیم و آب بندی مخازن آب شرکت کارخانه مواد شیمیایی گرمسار

براساس این قرار که فی مابین مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( شرکت ژرف تابان مهر ) و مدیریت کارخانه منعقد گردیده به اجرای ترمیم و آب بندی دو عدد مخزن 5000 مترمکعبی بتنی پرداخته شد. از مشکلات این پروژه گرمای هوا و کیفیت بسیار پایین بتن مخازن بتنی می باشد.