پروژه پل در حال احداث کرج

پروژه پل در حال احداث کرج
2254 1395/7/3

پروژه پل در حال احداث کرج

اجرای آزمایش غیرمخرب پل در حال احداث کرج

در راستای این قرار داد که فیمابین مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( ژرف تابان مهر ) و بخش خصوصی  منعقد گردیده است اقدام به ارزیابی سازه به وسیله آزمایش های غیرمخرب  و تعیین ترک و حفرات موجود در عرضه پل در حال احداث  گردیده است.

این  فرآیند به علت احتمال وجود حفرات در عرشه پل صورت گرفته تا به روش غیر مخرب حفرت و ترک ها موجود در ضخامت بتن شناسایی و با استفاده از تزریق بازسازی گردد.