پروژه امام زاده صالح تهران

پروژه امام زاده صالح تهران
3230 1394/11/10

عملیات اجرای کاشت بولت و آرماتورهای امام زاده صالح تهران

براساس این قرارداد که فی هیات امنای امام زاده صالح  و شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران منعقد گردیده ، به اجرای عملیات کاشت بولت و آرماتورهای طرح اصلاح و توسعه امام زاده صالح تهران، اقدام گردید.