پروژه تصفیه خانه فاضلاب سلمان فارسی

پروژه تصفیه خانه فاضلاب سلمان فارسی
2304 1394/10/16

پروژه تصفیه خانه فاضلاب سلمان فارسی

ترمیم و آب بندی مخازن تصفیه خانه فاضلاب کشت و صنعت سلمان فارسی

براساس این قرارداد که فی مابین کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران و شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی منعقد گردیده ، اقدام به ترمیم و آب بندی   مخزن بتنی تصفیه خانه پساب صنعتی، واقع در شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی - اهواز گردید.

از مشکلات خاص این پروژه می توان به محدودیت مکانی و شرایط خاص بهره برداری از یک سو و از سوی دیگر زمان کوتاه عملیات اجرایی اشاره کرد.