پروژه ساختمان برنامه و بودجه تهران

پروژه ساختمان برنامه و بودجه تهران
2215 1394/09/18

پروژه ساختمان برنامه و بودجه تهران

آزمایش غیرمخرب بتن (اسکن بتن) و مغزه گیری ساختمان اداری سازمان مدیریت برنامه و بودجه تهران

براساس این قرارداد که فی مابین سازمان مدیریت برنامه و بودجه کشور (تهران) و کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران منعقد گردیده ، اقدام به شناسایی وضعیت موجود آرماتور های مدفون در بتن این تیر و ستون ساختامن در سه طبفه گردید. همچنین به منظور کنترل کیفی مقاومت بتن اجرایی ، نسبت به انجام کرگیری (مغزه گیری) بتن اقدام گردید

این سازه ها به علت تغییر در سیستم نظارت و عدم نظارت دقیق در هنگام ساخت نیازمند تعیین وضعیت آرماتورها موجود در سازه ها بوده که این  امر توسط بخش آزمایشگاهی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران با همراهی نمایندگان کارفرما و دستگاه نظارت صورت پذیرفت . در این روند اطلاعات قطر ، تعداد ، محل و کاور آرماتورهای مدفون در بتن  استخراج گردید. همچنین نممونه های مغزه گیری پس از آماده سازی در آزمایش ، بارگذاری و نتایج مقاومت فشار بتن ارائه گردید.