پروژه زندان اوین تهران

پروژه زندان اوین تهران
4754 1394/08/28

پروژه زندان اوین تهران

اجرای کاشت (میلگرد) آرماتورهای واقع  زندان اوین تهران

براساس این قرارداد که فی مابین کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران و بخش خصوصی منعقد گردیده ، اقدام به کاشت تعدادی آرماتور در طرح توسعه بخشی از ساختمان زندان اوین تهران گردید.