پروژه کارخانه نمک زدایی اهواز

پروژه کارخانه نمک زدایی اهواز
2958 1394/08/28

پروژه کارخانه نمک زدایی اهواز

ترمیم و اجرای پوشش محافظتی و آب بندی اپوکسی منهول های پساب نفتی کارخانه نمک زادیی تمرکز اهواز

براساس این قرارداد که فی مابین کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران و بخش خصوصی منعقد گردیده ، اقدام به اجرای ترمیم و پوشش اپوکسی محافظتی 60 عدد منهول بتنی پساب بتنی کارخانه در حالا حداث نمک زادیی تمرکز اهواز گردید. این کارخانه در شرف راه اندازی در جاده اهواز -ماهشهر قرار دارد.

از مشکلات این پروژه می توان به رطوبت محیط و زمان کوتاه پروژه اشاره کرد.