پروژه انبار تجهیزات پتروشیمی آبادان

پروژه انبار تجهیزات پتروشیمی آبادان
3932 1394/08/16

پروژه انبار تجهیزات پتروشیمی آبادان

اجرای عملیات ترمیم و آب بندی انبار تجهیزات پتروشیمی آبادان

براساس این قرارداد که فی مابین شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران و پتروشیمی آبادان  منعقد گردیده است ، اقدام به ترمیم و آب بندی انبار تجهیزات پتروشیمی آبادان اقدام می گردد.

از مشکلات خاص این پروژه می توان به فشار منفتی آب ، بارندگی ، مواد خورنده در آب و دوام بالای مورد نیاز  اشاره کرد.