پروژه کولینگ تاور پتروشیمی مارون

پروژه کولینگ تاور پتروشیمی مارون
5516 1394/07/22

پروژه کولینگ تاور پتروشیمی مارون

آب بندی بتن و درزبندی درزهای انبساطی کولینگ تاور پتروشیمی مارون

در قالب این قرارداد که فی مابین شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران و شرکت فزار صنعت صورت می گیرد نسبت به ترمیم ، آب بندی و درز بندی درزهای انبساطی کولینگ تاور پتروشیمی مارون به وسیله ماستیک پلی یورتان اقدام می گردد.