پروژه پل های راه آهن تهران -قم

پروژه پل های راه آهن تهران -قم
5678 1394/07/11

آزمایش تعیین عمق کربناتاسیون و عمق نفوذ یون کلر پل های راه آهن تهران -قم

براساس این قرارداد که در راستای ارائه خدمات آزمایشهای غیرمخرب بتن و کارشناسی سازه های بتنی توسط این مجموعه انجام گردید اقدام به انجام تست های نفوذ یون کلر و نیز تعیین عمق کربناتاسیون بتن در پل های راه آهن تهران قم نموده است. این عملیات بخشی از پروژه تعمیرات و تقویت 19 پل راه آهن تهران به قم می باشد.