ترمیم و آب بندی استخر در اصفهان

ترمیم و آب بندی استخر در اصفهان
4859 1394/07/01

ترمیم و آب بندی استخر در اصفهان

انعقاد قرارداد و اجرای ترمیم و آب بندی استخر بخش خصوصی در شهر اصفهان

شما می توانید برای آگاهی از جزئیات عملیات اجرایی ترمیم و آب بندی استخر و سازه های بتنی و در صورت نیاز همکاری در زمینه اجرایع ملیات مذکور با بخش فنی و اجرایی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران تماس حاصل نماید.