پروژه ایستگاه پمپاژ میدان نفتی آذر

پروژه ایستگاه پمپاژ میدان نفتی آذر
5133 1394/07/01

پروژه ایستگاه پمپاژ میدان نفتی آذر

انعقاد و اجرای ترمیم و آب بندی مخزن ایستگاه پمپاژ میدان نفتی آذر در منقطه نفتی مهران

موضوع این قرارداد اجرای عملیات بازسازی ، ترمیم و آب بندی بتن های آسیب دیده ، درزهای اجرایی و محل و بلت ها می باشد.