پروژه ترمیمی تصفیه خانه کشت و صنعت دهخدا

پروژه ترمیمی تصفیه خانه کشت و صنعت دهخدا
3743

اجرای ترمیم و آب بندی مخازن بتنی و راکتور تصفیه خانه فاضلاب کشت و صنعت دهخدا

آب بندی بتن آب بندی بتن چیست؟

سازه های بتنی از سه منظر دوام ، بهره برداری و زیبایی نیازمند آب بندی می باشند. آب بندی سازه های بتنی گویای لحاظ تمهیدات لازم برای جلوگیری از نفوذ یا عبور آب یا سایر مایعات از مقطع بتن می باشد.روش های مختلفی برای آب بندی بتن وجود دارد.سه روش عمده آب بندی سازه های بتنی ، آب بندی در حین ساخت ، آب بندی به روش پوشش های سطحی یا نفوذگر ، آب بندیبه روش تزریق می باشد. باید تو