پروژه تعاونی مسکن نیرو های مسلح تهران

پروژه تعاونی مسکن نیرو های مسلح تهران
3634

اجرای آزمایشهای غیرمخرب و اسکن شبکه آرماتور تعاونی مسکن نیرو های مسلح تهران

اسکن میلگرد بتن چیست؟

یکی از آزمایش های غیرمخرب سازه های بتنی اسکن شبکه میلگرد در بتن می باشد. اسکن شبکه میلگرد به دلایل مختلفی می تواند کاربرد داشته باشد. اجرای اسکن میلگرد می تواند ارائه دهنده اطلاعاتی مانند قطر میلگرد ، محل و کاور میلگرد های مدفون در بتن باشد. دستگاه های اسکن میلگرد در بتن دارای انواع مختلفی می باشند. انواع دستگاه های اسکن میلگرد با توجه به نوع و قدرت می توانند میلگردها را