پروژه آب بندی انبار پتروشیمی آبادان

پروژه آب بندی انبار پتروشیمی آبادان
5495

پروژه آب بندی انبار پتروشیمی آبادان

اجرای ترمیم و آب بندی انبار پتروشیمی آبادان

باید توجه داشت که آب بندی بتن در بسیاری از مواقع با وجود اینکه ما شاهده ورود آب از قسمتی و خروج آن از سمتی دیگر نیستیم به لحاظ دوام سازه دارای اهمیت بالایی می باشد. بدیهی است که مطمئن ترین روش و کارآمد ترین روش همواره آب بندی سازه های بتنی با به کارگیری تمهیدات در حین ساخت می باشد. این امر می توان با استفاده از کاهش نفوذپذیری بتن ، استفاده از افزودنی های بتن آب بند کننده و نصب واتراستاپ آب بند کنن