پروژه پالایشگاه قشم

پروژه پالایشگاه قشم
3122

کرگیری و ایجاد اپنینگ در دیوار بتنی مسلح پالایشگاه قشم