کرگیری و ایجاد اپنینگ در دیوار بتنی مسلح پالایشگاه قشم

کرگیری و ایجاد اپنینگ در دیوار بتنی مسلح پالایشگاه قشم
3056