پروژه ترمیمی تصفیه خانه مسجد سلیمان

پروژه ترمیمی تصفیه خانه مسجد سلیمان
3808

ترمیم، آب بندی و بازسازی مخازن آب و ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه مسجد سلیمان