پروژه کاشت بولت مسجد مرعشی

پروژه کاشت بولت مسجد مرعشی
4657

پروژه کاشت بولت مسجد مرعشی

کاشت 800 عدد آرماتور و بولت در بتن مسلح مسجد مرعشی