پروژه مخزن پساب نفتی پالایشگاه آبادان

پروژه مخزن پساب نفتی پالایشگاه آبادان
2206

درز بندی درزهای انبساطی مخزن پساب نفتی پالایشگاه آبادان