پروژه مخزن پساب نفتی پالایشگاه آبادان

پروژه مخزن پساب نفتی پالایشگاه آبادان
2401

پروژه مخزن پساب نفتی پالایشگاه آبادان

درز بندی درزهای انبساطی مخزن پساب نفتی پالایشگاه آبادان