پروژه تصفیه خانه شیمیایی نیروگاه رامین

پروژه تصفیه خانه شیمیایی نیروگاه رامین
1697

ترمیم، آب بندی و پوشش محافظتی اپوکسی سل های تصفیه خانه شیمیایی نیروگاه رامین